مقاله بررسی افت ناوی و تورشن تیبیا در دانشجویان دختر فعال مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۲۲ تا ۱۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی افت ناوی و تورشن تیبیا در دانشجویان دختر فعال مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال و سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم درد پاتلوفمورال
مقاله افت ناوی
مقاله تورشن تیبیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم درد پاتلوفمورال مشکلی بسیار شایع درد زانو می باشد که ۲۰ تا ۴۰ درصد دردهای زانو و ۱۰ تا ۲۰ درصد بیماران کلینیک های فیزیوتراپی را تشکیل می دهد. هدف از این تحقیق، بررسی افت ناوی و تورشن تیبیا در دانشجویان دختر جوان فعال مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال و سالم می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقایسه ای، ۳۰ دانشجوی دختر فعال با دامنه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال به صورت در دسترس هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده، و به صورت تصادفی در دو گروه مبتلا به سندرم پاتلوفمورال (۱۵ نفر) و سالم (۱۵ نفر) تقسیم شدند. به منظور اندازه گیری میزان تورشن تیبیا، افت ناوی و شدت درد به ترتیب از گونیامتر، خط کش مندرج و مقیاس دیداری درد (Visual Analog VAS Coefficient) VAS استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون t مستقل در سطح معنی داری استفاده گردید (P£۰٫۰۵). همچنین از آزمون (Interclass Correlation Coefficient) ICC برای بررسی تکرارپذیری داده های اندازه گیری شده، استفاده شد.
یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش اختلاف معناداری بین متغیرهای افت ناوی و تورشن تیبیا در دو گروه سالم و مبتلا به سندرم پاتلوفمورال مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد که افت ناوی و تورشن تیبیا متناسب با ویژگی های فردی و سابقه تمرینی افراد متغیر است و ممکن است ریسک فاکتوری برای سندرم پاتلوفمورال در افراد فعال نباشد.