مقاله بررسی اعتقادات دینی و جهت گیری عرفی گرا بنیادگرایانه دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۶۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اعتقادات دینی و جهت گیری عرفی گرا بنیادگرایانه دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساری
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفی گرایی
مقاله جوانان
مقاله مدل سنجش دین داری گلاک و استارک
مقاله دین داری
مقاله بنیادگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده امید
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، با استفاده از مدل پیشنهادی گلاک و استارک به سنجش چهار بعد دین داری دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساری شامل ابعاد اعتقادی، مناسکی، عاطفی و پیامدی پرداخته شده تا با روش علمی، میزان و انواع دین داری دانشجویان و سهم هر یک از انواع در میان آنها مشخص شود. نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتقادات دینی %۸۷٫۴ دانشجویان در سطح متوسط بوده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین تمام جنبه های دین داری جوانان دانشگاهی و نوع جهت گیری دینی عرفی گرایانه و بنیادگرایانه آنها وجود دارد. هم چنین، ارتباط بین ابعاد دین داری با جنسیت تایید شد، حال آنکه ابعاد دین داری با رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری نداشت. به علاوه رابطه معناداری نیز بین بعد پیامدی دین داری با وضعیت تاهل دانشجویان مشاهده شد. در نهایت، داده های تحقیق نشان دادند که دانشجویان مورد مطالعه به همه ابعاد دین داری حساسیت داشته و همبستگی معناداری نیز بین ابعاد چهارگانه دین داری آنها وجود دارد.