مقاله بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال؛ EORTC QLQ-CR29 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۸ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال؛ EORTC QLQ-CR29
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله کیفیت زندگی
مقاله اعتبار
مقاله پایایی
مقاله اعتباریابی زبان شناسی
مقاله فارسی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزائلی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: گلشیری پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: همتی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: عموحیدری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امامی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: غلامرضایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرسش نامهEORTC QLQ-CR29 توسط کارگروه کیفیت زندگی EORTC (European organisation for research and treatment of cancer) به طور اختصاصی برای بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال CRC) یا (Colorectal cancer طراحی شده است. مطالعه حاضر با هدف اعتبارسازی زبان شناختی پرسش نامه (۲۹Quality of life questionnaires-colorectal) QLQ-CR29 و تعیین خصوصیات سایکومتریک آن در جامعه ایرانی فارسی زبان انجام شد.
روش ها: این مطالعه از نوع اعتباریابی زبانشناختی بود. ترجمه پرسش نامه QLQ-CR29 طبق روش استاندارد Forward-backward translation انجام شد. پس از انجام مطالعه راهنما در ۱۵ بیمار، پرسش نامه QLQ-CR29به همراه پرسش نامه های EORTC QLQ-C30و فهرست علایم ام. دی. اندرسون MDASI) یا (M.D. Anderson symptom inventory توسط ۱۰۰ بیمار مبتلا به CRC تکمیل شد و خصوصیات سایکومتریک آن مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: تعداد ۱۰۰ بیمار مبتلا به CRC در مطالعه اصلی شرکت کردند؛ میانگین سنی آن ها ۱۳٫۹±۶۰٫۴ سال بود و ۶۴ درصد آنان مذکر بودند. Cronbach’s alpha کل پرسش نامه QLQ-CR29برابر با ۰٫۸۹ و Cronbach’s alpha ابعاد پرسش نامه از ۰٫۶۵ تا ۰٫۹۸ متغیر بود. در تمامی شاخص های چند موردی، ضریب همبستگی هر مورد با شاخص مربوط بیش از ۰٫۴ (۰٫۷-۰٫۹) بود. بین شاخص های عملکردی پرسش نامه QLQ-CR30و ۱۱ شاخص پرسش نامه QLQ-CR29 رابطه متوسط تا قوی و معنی داری وجود داشت (۰٫۳۰۱£r£۰٫۶۶۷) همچنین در بسیاری از موارد، بین شاخص های پرسش نامه QLQ-CR29و نمره شدت علایم و نمره اثر علایم بر کیفیت زندگی از پرسش نامه MDASI رابطه وجود داشت (۰٫۲۶۵£r£۰٫۵۸۵).
نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، خصوصیات سایکومتریک نسخه فارسی ضمیمه EORTC QLQ-CR29در جامعه ایرانی قابل قبول است و این پرسش نامه می تواند در مطالعات آینده جهت بررسی دقیق تر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به CRC مورد استفاده قرار گیرد.