مقاله بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن های فلز – سرامیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن های فلز – سرامیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترمیم های فلز
مقاله سرامیک
مقاله آلیاژها،‍‍‍ رنگ
مقاله اسپکتروفتومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوشا سارا
جناب آقای / سرکار خانم: پورمهدی بروجنی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهی شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هماهنگی بین رنگ ترمیم با دندان های طبیعی فرد در دندان پزشکی زیبایی همواره مطرح بوده است. یکی از دلایل تفاوت رنگ، نوع آلیاژ ساختار فلزی رستوریشن می باشد. هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر ۴ نوع آلیاژ دگوباند ۴ از گروه نابل بالا، بگوپال از گروه پالادیوم فراوان، مینالوکس و سوپرکست از گروه بیس متال نیکل – کروم بر روی رنگ پرسلن پوشاننده آنها بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، از هر آلیاژ ۵ دیسک به ضخامت ۰٫۳ و قطر ۱۰ میلی متر تهیه شد و پرسلن vita 3Dmaster 3M2، روی آنها قرار داده شد. برای گروه شاهد نیز از این پرسلن، ۵ نمونه به ضخامت ۲ میلی متر ساخته شد. جهت بررسی رنگ از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده گردید و رنگ نمونه ها بر اساس سیستم CIELAB مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey انجام گرفت (a=0.05).
یافته ها: آلیاژهای مورد مطالعه با گروه شاهد در محور های a* و b* تفاوت معنی دار داشتند (p value<0.001). نمونه های آلیاژ با یکدیگر در محور های a* و b* اختلاف معنی دار نداشتند (p value>0.05). در محور L* بین آلیاژ سوپرکست و بگوپال تفاوت معنی دار ملاحظه گردید (p value=0.009) همچنین گروه شاهد با بگوپال تفاوت معنی دار داشت (p value=0.013). مقادیر DE آلیاژهای مورد مطالعه نیز اختلاف معنی دار نداشت (p value=0.17).
نتیجه گیری: نوع آلیاژهای مورد مطالعه، بر روی رنگ نهایی رستوریشن های پرسلن تاثیر دارد؛ اما این تفاوت رنگ از نظر بالینی در محدوده قابل قبول می باشد.