مقاله بررسی استفاده از ابزارهای SPAD و LCC برای ارزیابی نیاز نیتروژن گیاه برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی استفاده از ابزارهای SPAD و LCC برای ارزیابی نیاز نیتروژن گیاه برنج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلروفیل متر
مقاله چارت رنگ برگ
مقاله مدیریت نیتروژن
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجائیکه نیتروژن برگ گیاه ذخیره نیتروژنی کل را از تمام منابع دریافتی منعکس می نماید، بنابراین وضعیت نیتروژن برگ می تواند نشانگر خوبی از فراهمی نیتروژن برای گیاه در هر زمان در طول فصل رشد باشد. کلروفیل متر(SPAD)  وچارت رنگ برگ (LCC) میتوانند برای تعیین وضعیت نیتروزن در مزرعه و نیز تعیین زمان دقیق سرک نیتروژن مورد استفاده قرار گیرند. این تحقیق به منظور بررسی دو ابزارکلروفیل متر و چارت رنگ برگ بعنوان شیوه های مناسب برای تعیین زمان مصرف کود نیتروژن با توجه به زمان مقطعی نیاز گیاه نسبت به روش تقسیطی مصرف کود در موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل در سال ۱۳۸۷ انجام شده است. آزمایش بصورت طرح بلوک کامل تصادفی با ۸ تیمار در سه تکرار انجام شد تیمارها شامل تیمار شاهد، دو تقسیط، قرائتهای ۳۵، ۳۷ و ۴۰ کلروفیل متر و LCC شماره ۴ و ۵ بود. نتایج نشان داد که همه تیمارهای کلروفیل متر و چارت رنگ برگ شماره ۵ در مقایسه با دو تیمار تقسیطی افزایش عملکرد بیشتری را نسبت به شاهد نشان دادند. چارت رنگ برگ شماره ۵ نسبت به شماره ۴ آن افزایش عملکرد معنی دار نشان داده است. بنابراین با استفاده از این ابزارها ضمن کاهش هدررفت کود به عملکرد بالاتری نیز می توان دست یافت.