مقاله بررسی استفاده از آب پنیر بر کیفیت ماهی کیلکای معمولی طی زمان نگهداری در سردخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی استفاده از آب پنیر بر کیفیت ماهی کیلکای معمولی طی زمان نگهداری در سردخانه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی کیلکا
مقاله آنالیز باکتریایی
مقاله پروتئین آب پنیر
مقاله آنالیز حسی
مقاله آنالیز شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیف زاده مینا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پروژه با هدف افزایش مدت زمان ماندگاری در سردخانه و جلوگیری از تغییر رنگ ماهی کیلکا انجام شد.برای پوشش دادن ماهی کیلکا از پروتئین آب پنیر در غلظت های ۳ و ۹ درصد در زمان شروع استفاده شد. از کیلکای بسته بندی شده در ظروف یک بار مصرف با پوشش سلوفان به عنوان نمونه شاهد استفاده شد. نمونه ها به مدت شش ماه در سرد خانه -۱۸ درجه سلسیوس نگهداری شدند. شمارش کلی باکتری ها و باکتری استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار غلظت ۹ درصد در مقایسه سایر با نمونه ها کاهش نشان دادند. آلودگی به باکتری های کلی فرم، اشریشیا و سودوموناس در نمونه ها مشاهده نشد. مقادیر رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر در نمونه های پوشش دار غلظت ۹ درصد در مقایسه با سایر نمونه ها بیشتر بود. در نمونه های پوشش دار با غلظت ۹ درصد در مقایسه با سایر نمونه ها مقادیر پراکسید، TVN و pH کاهش نشان داد. در فاکتورهای یاکتریایی، شیمیایی و شاخص پذیرش کلی در تیمارها تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05). آزمایشات حسی به روش رتبه بندی انجام شد. نمونه های پوشش دار با غلظت ۹ درصد در مقایسه با نمونه های پوشش دار غلظت ۳ درصد از کیفیت بهتری برخوردار بودند. نمونه های پوشش دار تا پایان مدت زمان سردخانه ای از کیفیت خوبی برخوردار بودند اما نمونه های شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست داد.