مقاله بررسی استرس گرمایی بر مبنای شاخص WBGT و ارتباط آن با پارامتر فیزیولوژیکی دمای زیر زبانی در کارگران شاغل در نانوایی های شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی استرس گرمایی بر مبنای شاخص WBGT و ارتباط آن با پارامتر فیزیولوژیکی دمای زیر زبانی در کارگران شاغل در نانوایی های شهر اراک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس گرمایی
مقاله استرین گرمایی
مقاله نانوایی سنتی و ماشینی
مقاله دمای زیرزبانی
مقاله شاخص WBGT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارسی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مواجهه با دمای بالا در بین کارگران شاغل در محیط های گرم از جمله نانوایی ها شایع بوده و می تواند باعث ایجاد اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی متعددی گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان استرس گرمایی و پاسخ فیزیولوژیکی مرتبط با آن در کارگران شاغل در نانوایی های شهر اراک انجام پذیرفت.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۱۲۶ نفر از کارگران شاغل در ۶۳ نانوایی شهر اراک مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مواجهه کارگران با استرس گرمایی بر مبنای شاخص WBGT در گرم ترین نقاط نانوایی و ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی وارده بر بدن شاغلین بر مبنای دمای زیرزبانی انجام پذیرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان مواجهه کارگران با استرس گرمایی بر مبنای شاخص WBGT و میزان تنش گرمایی کارگران بر مبنای شاخص دمای زیرزبانی به ترتیب در ۷۶% و ۴۸% موارد از حد مجاز توصیه شده کشوری بالاتر تعیین گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین میزان شاخص WBGT در نانوایی های با پخت تنوری و ماشینی دستی وجود دارد (p<0.001). همچنین اختلاف معناداری نیز بین دمای زیرزبانی افراد شاغل در این دو نوع تکنولوژی پخت مشاهده گردید (p<0.001).
نتیجه گیری: استرس حرارتی و تنش حرارتی ناشی از آن در شاغلین نانوایی های با پخت تنوری نسبت به پخت ماشینی دستی بالاتر تعیین گردید. در نتیجه استفاده از تکنولوژی پخت ماشینی می تواند به عنوان یک راهکار کنترلی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ارتباط نسبتا بالای شاخص استرس حرارتی (WBGT) با شاخص فیزیولوژیک دمای زیرزبانی نشان دهنده مناسب بودن این شاخص در ارزیابی استرس گرمای محیطی در نانوایی ها می باشد.