مقاله بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۸۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله مادران
مقاله شیرخواران
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجوادی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بحران ناشی از بستری شدن شیرخوار، استرس شدیدی را به والدین وارد می کند و با توجه به ارتباط نزدیک پرستار با مادران شیرخوار بستری، پرستار می تواند نقش موثری در کاهش تنش و ناراحتی مادران داشته باشد، لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش پرستار در این زمینه این پژوهش با هدف تعیین میزان استرس مادران شیر خواران بستری در بیمارستان و تعیین عوامل اصلی و مهم مرتبط با آن انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که ۸۰ نفر از مادران به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. پرسش نامه براساس مطالعات پژوهشگر و الگوی pss:NICU طراحی شد که شامل ۸ سوال مربوط به خصوصیات دموگرافیک و ۴۳ سوال مربوط به عوامل تنش زا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیلی تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: بررسی میزان تنش مادران نشان داد که نمره تنش آن ها ۲۱٫۶۰±۱۶۴٫۶۱ بود که از بین عوامل مربوط به تنش مادران بیشترین نمره تنش مربوط به روش های مراقبتی با نمره ۷٫۳۵±۳۳٫۳۷ و کمترین نمره تنش مربوط به رفتار کارکنان با نمره ۲٫۹۸±۱۰٫۸۳ بود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که اکثریت مادران در هر شرایط دموگرافیکی با بستری نوزاد در بیمارستان دچار تنش می شوند که از بین عوامل ایجاد کننده تنش، بیشترین عامل مربوط به روش های مراقبتی و کمترین مربوط به رفتار کارکنان می باشد، لذا پرستاران باید از عوامل ایجاد کننده تنش آگاهی داشته باشند تا بتوانند تدابیر مناسب جهت کاهش تنش مادران و متعاقبا کاهش عوارض آن اتخاذ کنند.