مقاله بررسی ارزش پیشگویی کنندگی سطح سرمی منیزیم مادر در تشخیص زایمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۳۹ تا ۱۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارزش پیشگویی کنندگی سطح سرمی منیزیم مادر در تشخیص زایمان زودرس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منیزیم
مقاله زایمان زودرس
مقاله حساسیت
مقاله ویژگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت بیرجندی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی نیا حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن مقدمه: زایمان زودرس دومین عامل مرگ و میر در نوزادان است و تبعات زیادی برای نوزاد به دنبال دارد. به همین دلیل شناسایی یک آزمایش برای تشخیص زایمان زودرس به منظور پیشگیری از عوارض نوزادی، ضروری می باشد. این مطالعه با هدف ارزش پیش گویی سطح سرمی منیزیم خون مادر در تشخیص زایمان زودرس صورت گرفت.
روش ها: این بررسی به صورت مورد-شاهدی روی دو گروه از زنان باردار با علایم زایمان زودرس و باردار طبیعی صورت گرفت. داده ها توسط مصاحبه با مادر، معاینات بالینی و آزمایش خون جمع آوری گردید. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری Student-t و  χ۲و جهت تعیین حساست و ویژگی از منحنی ROC (Receiver operating characteristic) استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سنی مادران مورد مطالعه ۲۸٫۶±۵٫۳۰ سال بود. سن زایمان با سطح سرمی منیزیم ارتباط معنی دار داشت. بهترین نقطه برش برای مقدار منیزیم سرمی مادر در هفته ۳۲ تا ۳۶ بارداری ۲٫۲۵ میلی گرم در دسی لیتر محاسبه گردید. در این نقطه، حساسیت ۳۴ درصد، ویژگی ۹۲ درصد، ارزش پیش گویی کنندگی مثبت ۷۳ درصد و ارزش پیش گویی کنندگی منفی ۶۹ درصد محاسبه گردید.
نتیجه گیری: کاهش سطح سرمی منیزیم می تواند گویای وقوع زایمان زودرس باشد. با توجه به نتایج مطالعه و از سویی ارزان بودن اندازه گیری منیزیم سرم، می توان برای پیش گویی زایمان زودرس و جلوگیری از عوارض، از بررسی منیزیوم سرم مادر استفاده کرد.