مقاله بررسی ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی با استفاده از دو شاخص سطح مقطع عصب مدین و شاخص عصب/تونل در بیماران مبتلا به سندرم کانال کارپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۳۰ تا ۵۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی با استفاده از دو شاخص سطح مقطع عصب مدین و شاخص عصب/تونل در بیماران مبتلا به سندرم کانال کارپ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم کانال مچ دست
مقاله عصب مدین
مقاله سونوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده عالیه
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سماعی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی عصب مدین با استفاده از شاخص های عصب/تونل و سطح مقطع عصب مدین و مقایسه آن با تست هدایت عصب عضله (study, NCS Nerve conduction study)، در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ (Carpal tunnel syndrome, CTS)، طراحی گردید.
مواد و روش ها: هفتاد و یک مچ دارای علائم کلینیکی CTS و پنجاه و پنج مچ سالم به عنوان گروه کنترل در مطالعه شرکت کردند. سطح مقطع عرضی (Cross sectional area, CSA) عصب مدین و کانال مچ در ابتدا و انتهای کانال مچ دست با استفاده از اولتراسونوگرافی اندازه گیری شد. شاخص عصب/تونل در ابتدا و انتهای مچ دست با محاسبه نسبت CSA عصب مدین به CSA کانال مچ محاسبه شد.
یافته ها:میانگین شاخص عصب/تونل ابتدا و انتهای کانال مچ به میزان معنی داری در بین افراد مبتلا به CTS و سالم تفاوت داشت.(P<0.001) مطالعه نشان داد که بین دو شاخص عصب/تونل ابتدایی و انتهای کانال مچ و هم چنین بین دو شاخص سطح مقطع عصب مدیان و شاخص عصب/تونل در تشخیصCTS تفاوت معنی داری وجود ندارد. نقاط برش تعیین شده شاخص عصب/تونل ابتدای کانال برای موارد خفیف، متوسط و شدیدCTS به ترتیب ۶٫۳۴، ۶٫۳۶ و ۶٫۷۶ با حساسیت تشخیصی ۴۷٫۴، ۷۵٫۷ و ۸۵٫۷% و برای شاخص عصب/تونل انتهای کانال به ترتیب ۶٫۵۸، ۶٫۵۸ و ۷٫۶۱ با حساسیت تشخیصی ۴۷٫۴، ۶۷٫۶ و ۷۸٫۶% به دست آمد.
نتیجه گیری:نتایج نشان داد که تکنیک شاخص عصب/تونل با استفاده از اولتراسونوگرافی به دلیل حساسیت و ویژگی پایینی در تشخیص موارد خفیفCTS جای گزین خوبی برای روش الکترودیاگنوستیک نمی باشد. هم چنین مطالعه ما نشان داد که هیچ تفاوت معنی داری بین دو شاخص اولتراسونوگرافی عصب/تونل و سطح مقطع عصب مدین در تشخیصCTS وجود ندارد.