مقاله بررسی ارزش افزودن داده های نوار قلب به پرسشنامه رز در پیش بینی خطر بیماری های عروق قلبی: ۱۰ سال پیگیری در یک جمعیت در خاورمیانه (مطالعه قند و لیپید تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارزش افزودن داده های نوار قلب به پرسشنامه رز در پیش بینی خطر بیماری های عروق قلبی: ۱۰ سال پیگیری در یک جمعیت در خاورمیانه (مطالعه قند و لیپید تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه رز
مقاله نوار قلبی
مقاله بیماری عروق قلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی گیتا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم فر نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: حاج شیخ الاسلامی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبریان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر ارزیابی توانایی نوار قلب غیر طبیعی در زمان استراحت (ECG) در مقابل پرسشنامه رز و ارزش افزودن آن در پیش بینی خطر ۱۰ ساله بیماری های عروق قلبی (CHD) در یک جمعیت شهری ایرانی با شیوع بالای این بیماری می باشد.
روش ها: در این مطالعه کوهورت، ۵۱۰۱ فرد ۳۰£ سال (۲۲۰۱ مرد و ۲۹۰۰ زن) بدون سابقه بیماری های قلبی- عروقی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۸ در تهران بررسی شدند. سپس افراد به چهار گروه بر اساس داده های پرسشنامه رز و یافته های ایسکیمی در نوار قلب تقسیم شدند: Rose/ECG, Rose+/ECG,Rose/ECG+,Rose+/ECG خطر نسبی بروز CHD نسبت به گروه Rose/ECG به عنوان رفرانس در یک مدل رگرسیونی کاکس محاسبه گردید. به منظور ارزیابی ارزش افزودن ECG به پرسشنامه رز در پیش بینی CHD، از (IDI (Integrated Discrimination Improvement استفاده شد.
یافته ها: در طی پیگیری، تعداد ۳۸۷ واقعه بیماری عروق کرونری مشاهده شد. در تجزیه و تحلیل چند متغیره خطر نسبی برای مردان و زنان با Rose+/ECG به ترتیب معادل (۱٫۷۱-۳٫۹۱) ۲٫۵۹ و (۱٫۴۸-۳٫۴۴)Roze/ECG+ 2.26  و برای مردان و زنان با 1.36 (0.90-2.05) و (۱٫۴۰-۳٫۱۲) ۲٫۰۹ بود. اختلافی بین مدل های رز به تنهایی و رز با ECG در پیش بینی وقایع CHD به خصوص در مردان (در آماره C، P=0.197 و IDI نسبی، ۰٫۵۳۷=P) یافت نشد.
نتیجه گیری: پرسشنامه رز به عنوان یک ابزار ساده غربالگری است که از نظر کلینیکی اهمیت یکسانی در پیشگویی بروز CHD در مردان و زنان دارد. افزودن یک نوار قلب غیر طبیعی به پرسشنامه رز خطر بروز بیشتر وقایع CHD در آینده را بیان نمی کند.