مقاله بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزارشگری سرمایه انسانی
مقاله عملکرد مالی
مقاله ارزش شرکت
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حساس یگانه یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان نظام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: توکل نیا اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنابر شواهد موجود، بیشتر داراییهای شرکت های موفق را داراییهای نامشهودی چون سرمایه انسانی تشکیل می دهند. با این حال، تعداد کمی از شرکت ها، اطلاعات تفصیلی راجع به این منابع منتشر می کنند. گزارشگری سرمایه انسانی را می توان به عنوان ابزاری در نظر گرفت که بر عملکرد مالی شرکت موثر بوده و نهایتا ارزش شرکت را افزایش می دهد. در این پژوهش از مدل گامرسلگ و مولر (۲۰۱۱) که ارتباط علت و معلولی بین گزارشگری سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت را تشریح نموده است، استفاده شده است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش آزمون تاثیر گزارشگری سرمایه انسانی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد استفاده مشتمل بر ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می باشد. نتایج پژوهش نشانگر بی تاثیر بودن گزارشگری سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت و تاثیر مثبت و معنادار آن بر قیمت سهام و ارزش بازار شرکت است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر اثر تعدیلی مثبت اندازه شرکت بر ارتباط بین گزارشگری سرمایه انسانی با قیمت سهام و ارزش بازار شرکت است. ضمنا نتیجه گیری شد که اهرم مالی و ساختار سررسید بدهی تاثیری مثبت بر گزارشگری سرمایه انسانی دارند.