مقاله بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله حرفه پرستاری
مقاله تمایل به ترک حرفه پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسام مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: آسایش حمید
جناب آقای / سرکار خانم: روحی قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شعوری بیدگلی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واژه ترک حرفه و کیفیت زندگی کاری وابسته به ویژگی های هر جامعه است. لذا، بررسی تغییرات کیفیت زندگی کاری پرستاران با پیامدهای متعدد آن مانند افزیش رضایت مندی و تعهد کاری و حتی توان پیشگویی کنندگی آن برای ماندگاری پرستاران در جامعه ما ضروری است.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال ۱۳۹۰ با 167 پرستار انجام شد که از مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان به طور تصادفی انتخاب شدند.نسخه فارسی پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک حرفه پرستاری برای جمع آوری داده ها استفاده شدند. پایایی مقیاس کیفیت زندگی به روش آلفای کرونباخ ۰٫۷۱ و مقیاس تمایل به ترک حرفه پرستاری با روش آزمون-آزمون مجدد ۰٫۶۷ بود. داده ها با نرم افزار آماری ۱۶ SPSSبا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ۶۱٫۳% از پرستاران در مقیاس کیفیت زندگی کاری نمره بیشتر از میانگین (۹٫۲۱±۴۷٫۷) کسب کرده بودند. ۱۲٫۷% از پرستاران از نظر کیفیت زندگی بسیار نامطلوب و ۲۸٫۲% در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. ۴۲٫۵% از پرستاران کیفیت زندگی خود را در سطح مطلوب و ۱۶٫۹% در وضعیت بسیار مطلوب گزارش کرده بودند. کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک حرفه پرستاری ارتباط معنادار و معکوس داشت (-۰٫۳۶۲=r،  %0.487 (P=0.000از پرستاران هیچ تمایلی به ترک حرفه خود نداشتند و ما بقی درجاتی از تمایلی به ترک را گزارش نمودند. تمایل به ترک در ۲۱٫۴% از شدت بالایی برخوردار بود. سابقه کار پرستاری با تمایل به ترک حرفه ارتباط مستقیم و معنادار داشت (۰٫۲۴۲=r، P=0.003).
نتیجه گیری: بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند میزان تمایل ترک حرفه پرستاری را کاهش دهد اما بدلیل عدم فرصت های اشتغال در جامعه ما کیفیت زندگی کاری پیشگویی کننده مناسبی برای ماندگاری در پرستاری نیست.