مقاله بررسی ارتباط کیفیت خواب با سندروم پای بی قرار در بیماران کلیوی تحت همودیالیز در مراکز همودیالیز استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط کیفیت خواب با سندروم پای بی قرار در بیماران کلیوی تحت همودیالیز در مراکز همودیالیز استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودیالیز
مقاله سندروم پای بی قرار
مقاله اختلال خواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیدوستی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: همتی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلال خواب از شایع ترین عوارض همودیالیز است و سندروم پای بی قرار دیگر عارضه این روش درمانی است. از این رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سندروم پای بی قرار با اختلال خواب در بیماران کلیوی تحت همودیالیز انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۱۷۱ بیمار همودیالیزی به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند و در دو گروه مبتلا به سندروم پای بی قرار و بدون سندروم قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سندروم و کیفیت خواب جمع آوری شد.
نتایج: از ۱۷۱ نفر بیمار همودیالیزی مورد بررسی ۹۵ نفر مرد (۵۵٫۶ درصد) و ۷۶ نفر زن (۴۴٫۴ درصد) بودند. ۹۸ نفر (۵۷٫۳ درصد) مبتلا به سندروم و ۷۳ نفر (۴۲٫۷ درصد) بدون آن بودند. میانگین نمره کیفیت خواب در گروه مبتلا به سندروم شدید ۵۳٫۶۴±۱۵٫۱۰، در گروه با سندروم خفیف ۴۶٫۰۵±۹٫۷۹ و در گروه بدون سندروم ۳۱٫۵۰±۱۲٫۸۲ بود. اختلاف میانگین نمره کیفیت خواب در ۳ گروه از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای سندروم پای بی قرار و اختلال خواب بیماران همودیالیزی، اقدامات پیشگیری کننده از ایجاد سندروم پای بی قرار باید به عنوان جزء مهمی در مراقبت از این بیماران قرار گیرد.