مقاله بررسی ارتباط چند شکلی G103T ژن فاکتور XIII با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آذر ۱۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط چند شکلی G103T ژن فاکتور XIII با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوفیلیا
مقاله سقط مکرر جنین
مقاله فاکتور انعقادی XIII

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: زارع کاریزی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سقط خود به خودی مکرر جنین، یکی از معضلاتی است که تقریبا ۵% زوجین با آن رو به رو هستند. با توجه به این موضوع و با توجه به ارتباط سقط ها با ترومبوفیلیاها، مطالعه حاضر با هدف بررسی چند شکلی G103T فاکتور XIII به عنوان یک عامل موثر در روند انعقاد و ارتباط آن با سقط مکرر جنین انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی طی سال های ۹۱-۱۳۸۹ انجام شد. ۱۰۵ زن که حداقل ۲ یا بیشتر از ۲ سقط قبل از هفته بیستم بارداری داشتند، به عنوان گروه مورد و ۹۸ زن که حداقل ۲ تولد موفق بدون هیچ سابقه ای از سقط داشتند، به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. استخراج DNA از لوکوسیت ها و با روش نمک اشباع، انجام شد. واریانت G103T با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی شد. پس از تکثیر، ناحیه ژنومی مربوطه با استفاده از آنزیم محدود کننده Dde1، تیمار گردید. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از مجموع ۱۰۵ بیمار مورد مطالعه، ۸۴ نفر (۸۰%) واجد ژنوتیپ های ۱۰۳GT/103TT بودند در حالی که این میزان در گروه شاهد، ۳۱ نفر (۳۲%) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (۰٫۰۰۱>p). دو گروه مورد و شاهد از نظر فرکانس اللی برای واریانت G103T نیز تفاوت معناداری داشتند (۰٫۰۰۱>p).
نتیجه گیری: چند شکلی G103T از طریق اختلال در سیستم انعقادی می تواند باعث سقط جنین در افراد شود.