مقاله بررسی ارتباط پلی مورفیسم Pro564Leu با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط پلی مورفیسم Pro564Leu با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود فاکتور ۱۳
مقاله خونریزی CNS
مقاله خونریزی داخل جمجمه ای
مقاله خونریزی خارج جمجمه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: درگلاله اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبیان شادی
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی خطیب زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کشیری میثم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمبود فاکتور ۱۳ یک اختلال خونریزی دهنده نادر است که بالاترین شیوع جهانی آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان می باشد. این اختلال با تظاهرات بالینی مختلف از جمله خونریزی در سیستم اعصاب مرکزی همراه است Pro564Leu یکی از جهش های شایع در فاکتور ۱۳ می باشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی نقش پلی مورفیسم Leu564Pro ژن کد کننده زیرواحد A فاکتور ۱۳، در خونریزی سیستم عصبی مرکزی (خونریزی داخل یا خارج مغزی) در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ بود.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهد بود که بر روی ۳۲ بیمار مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ با سابقه خونریزی داخل جمجمه ای (گروه مورد) و همچنین ۳۲ بیمار مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ اما بدون هیچ گونه تاریخچه ای از خونریزی داخل جمجمه ای (گروه شاهد) انجام شد. در ابتدا، هر دو گروه به منظور تایید اختلالشان از نظر پلی مورفیسم فاکتور ۱۳، Arg13Trp مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس تمامی بیماران از نظر پلی مورفیسم Leu564Pro ژن فاکتور ۱۳ بررسی شدند و در نهایت، داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS آنالیز شدند.
یافته ها: تمامی بیماران تحت مطالعه برای پلی مورفیسم Arg13Trp هموزیگوت بودند و هیچ یک از بیماران جهش Leu564Pro نداشتند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که پلی مورفیسم Leu564Pro، اثری در بروز خونریزی داخل یا خارج جمجمه ای در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ ندارد.