مقاله بررسی ارتباط پلی مورفیسم (۶۰۷A/C-) پروموتر ژن اینترلوکین ۱۸ با بیماری رینیت آلرژیک در استان چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط پلی مورفیسم (۶۰۷A/C-) پروموتر ژن اینترلوکین ۱۸ با بیماری رینیت آلرژیک در استان چهارمحال و بختیاری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژی
مقاله PCR
مقاله RFLP
مقاله فاکتورهای ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمازی شهین
جناب آقای / سرکار خانم: متولی باشی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده چالشتری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: خضرایی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلرژی به عنوان یکی از بیماری های چند عاملی در نظر گرفته شده که سن شروع و شدت آن وابسته به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی است. بنابراین شناسایی فاکتورهای ژنتیکی موثر در ایجاد رینیت آلرژیک و فونوتیپ های وابسته به آن، نقش مهمی در فهم زمینه ژنتیکی این بیماری ایفا می کند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم ۶۰۷- در بالادست ژن اینترلوکین ۱۸ بر روی کروموزوم ۱۱q22، با بیماری رینیت آلرژیک انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی DNA ژنومی مربوط به نمونه های خون ۲۹۳ بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک و ۲۱۸ فرد سالم به روش استاندارد فنل- کلروفرم استخراج گردید. بررسی پلی مورفیسم ۶۰۷- ژن اینترلوکین ۱۸، به وسیله تکنیک RCR-RFLP انجام گرفت. آنالیز وابستگی ژنوتایپ ها و آلل ها با بیماری در مقایسه با گروه کنترل، با استفاده از آزمون مربع کای محاسبه شد.
یافته ها: فراوانی ژنوتیپ AC از پلی مورفیسم (۶۰۷-) ژن اینترلوکین ۱۸ در بیمارانی با رینیت آلرژیک در مقایسه با نمونه های کنترل افزایش قابل توجهی نشان داد (۰٫۰۵>p) و از مقایسه ژنوتیپ AC نسبت به دو ژنوتیپ دیگر در دو گروه میزان نسبت افزاینده (OR) برابر ۲٫۰۳ محاسبه گردید.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که پلی مورفیسم ۶۰۷- از ژن اینترلوکین ۱۸ ممکن است به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در بیماری زایی رینیت آلرژیک و فنوتیپ وابسته به آن، نقش داشته باشد.