مقاله بررسی ارتباط پلی مورفیسم ۴G/5G ژن PAI-1 با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط پلی مورفیسم ۴G/5G ژن PAI-1 با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود فاکتور ۱۳
مقاله خونریزی CNS
مقاله خونریزی داخل جمجمه ای
مقاله خونریزی خارج جمجمه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: درگلاله اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبیان شادی
جناب آقای / سرکار خانم: قوطاسلو عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کشیری میثم
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی حسنیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمبود فاکتور ۱۳یک اختلال خونریزی دهنده نادر است که بالاترین شیوع جهانی آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان می باشد. این اختلال، با تظاهرات بالینی مختلف از جمله خونریزی در سیستم اعصاب مرکزی همراه است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی نقش پلی مورفیسم ۴G/5G ژن PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor) در خونریزی سیستم عصبی مرکزی (خونریزی داخل یا خارج مغزی) در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ است.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع مورد شاهد بود که بر روی ۳۲ بیمار مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ با سابقه خونریزی داخل جمجمه ای به عنوان گروه مورد و همچنین ۳۲ بیمار مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ اما بدون هیچ گونه تاریخچه ای از خونریزی داخل جمجمه ای به عنوان گروه شاهد انجام شد. در ابتدا به منظور تایید اختلال هر دو گروه از نظر پلی مورفیسم فاکتور Trp187Arg 13 و سپس تمامی بیماران از نظر پلی مورفیسم ۴G/5G ژن ۱- PAI مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت، داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد.
یافته ها: تمامی بیماران تحت مطالعه برای پلی مورفیسم Trp187Arg هموزیگوت بودند. همچنین تعداد برابر از افراد بیمار (۴ نفر) در گروه های شاهد و مورد برای پلی مورفیسم ۴G/5G ژن PAI-1 هتروزیگوت بودند و هیچ یک از بیماران برای این پلی مورفیسم هموزیگوت نبودند. تمامی بیماران هتروزیگوت، خونریزی داخل جمجمه ای داشتند و هیچ یک از بیماران با خونریزی خارج جمجمه ای موتاسیون ۴G/5G ژن PAI-1 نداشتند.
نتیجه گیری: پلی مورفیسم ۴G/5G ژن PAI-1 اثری در بروز خونریزی داخل یا خارج جمجمه ای در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ ندارد.