مقاله بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن لپتین rs7799039 و سرطان روده بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن لپتین rs7799039 و سرطان روده بزرگ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان های روده بزرگ
مقاله لپتین
مقاله پلی مورفیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی خاتون
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محبی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زالی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات نشان دادند که پلی مورفیسم در ژن لپتین باعث افزایش سطح این هورمون شده و افزایش سطح لپتین با چاقی و مقاومت به انسولین و همچنین افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ رابطه دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان شیوع پلی مورفیسم ژن لپتین rs7799039 در تهران و بررسی نقش این پلی مورفیسم در افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ (CRC) است.
روش کار: مطالعه انجام شده از نوع مورد- شاهدی بود. با استفاده از روش PCR-RFLP، به صورت تصادفی ۱۰۸ نفر بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و ۱۰۸ نفر گروه شاهد، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل آماری از آزمون X2 و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
نتایج: میزان شیوع آلل A موتانت در گروه بیمار ۵۲٫۸% و در افراد کنترل ۶۲٫۵% محاسبه گردید. در مطالعه حاضر، فراوانی آللی در بین گروه بیمار و گروه کنترل اختلاف معنی داری نشان داد (P=0.04) در نمونه های بیماران، فراوانی ژنوتیپ های GG، GA، AA برای ژن لپتین به ترتیب ۱۹٫۴، ۵۵٫۶، ۲۵ درصد و فراوانی این پلی مورفیسم در نمونه های کنترل به ترتیب ۳۸، ۴۹٫۱، ۱۳ درصد بود.
نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که پلی مورفیسم ژن لپتینrs 7799039 روی سرطان روده بزرگ اثر محافظت کنندگی دارد.