مقاله بررسی ارتباط وقوع خطاهای دارویی و تعهد حرفه ای پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط وقوع خطاهای دارویی و تعهد حرفه ای پرستاران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی بیمار
مقاله تعهد حرفه ای
مقاله خطای دارویی
مقاله گزارش خطا
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولایی سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: شالی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خطاهای داروئی از شایع ترین خطاهای تهدید کننده ایمنی بیمار است که باعث افزایش مرگ و میر بیماران و همچنین افزایش هزینه های بیمارستانی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین وقوع خطاهای داروئی و ارتباط آن با تعهد حرفه ای پرستاران انجام شده است. در این مطالعه مقطعی همبستگی، ۳۰۰ پرستار به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تعهد حرفه ای پرستار و پرسشنامه خطای داروئی استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون پیرسون تحلیل شدند. طیف سنی پرستاران ۵۰-۲۲ و اکثرا زن (۸۶٫۷ درصد) و ۶۴% متاهل بودند. در نتایج حاصل از تحلیل داده ها میانگین وقوع خطای داروئی در طی سه ماه برای هر پرستار ۱۵٫۱۱ و نمره تعهد حرفه ای ۸۶ (تعهد حرفه ای بالا) محاسبه گردید و از نظر آماری ارتباط معناداری بین خطاهای داروئی و تعهد حرفه ای پرستاران دیده نشد (P<0.320) و هر دو گروه پرستاران دارای تعهد حرفه ای پایین و بالا تفاوتی در ارتکاب خطای داروئی نداشتند.