مقاله بررسی ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان
مقاله سزارین
مقاله قاعدگی دردناک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی فرد طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری پروین
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قاعدگی دردناک اولیه، یکی از شایعترین شکایات زنان، توام با عوارض اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روحی می باشد. در زمینه تاثیر زایمان بر کاهش درد قاعدگی، مدارکی موجود است، اما ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه روشن نیست، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه انجام شد.
روش کار: این مطالعه هم گروهی در سال ۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۱۲۴ مادر نخست زا انجام شد. افراد در دو گروه زایمان طبیعی (۶۱ نفر) و سزارین (۶۳ نفر) قرار گرفتند. نمونه گیری به روش چند مرحله ای (طبقه ای- خوشه ای) از مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار پژوهش، فرم پرسشنامه مشخصات فردی، اطلاعات قاعدگی های قبل از بارداری و پس از زایمان و جدول چند بعدی گفتاری درد قاعدگی بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های کای اسکوئر و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه از نظر شدت قاعدگی دردناک اولیه تفاوت معناداری داشتند، به گونه ای که گروه زایمان طبیعی نسبت به سزارین، بهبودی بیشتری را نشان دادند (
p<0.000). دو گروه از نظر محل درد قاعدگی نیز تفاوت معناداری داشتند (p<0.04). مدت درد قاعدگی در گروه زایمان طبیعی، کاهش بیشتری نسبت به گروه سزارین نشان داد اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (P<0.59). تفاوت کیفیت درد (p<0.39) و علائم همراه با قاعدگی (p<0.82) بین دو گروه معنادار نبود.
نتیجه گیری: زایمان طبیعی نسبت به سزارین، بهبود بیشتری در شدت درد قاعدگی به همراه خواهد داشت.