مقاله بررسی ارتباط نسبت مجموع کولین و کراتین به سیترات در Magnetic resonance spectroscopy با میزان تهاجم تومور در سرطان پروستات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۷۱ تا ۵۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط نسبت مجموع کولین و کراتین به سیترات در Magnetic resonance spectroscopy با میزان تهاجم تومور در سرطان پروستات
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجموع کولین و کراتین
مقاله سیترات
مقاله ماگنتیک رزونانس اسپکتروسکوپی
مقاله سرطان پروستات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: راسته مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پروستات شایع ترین سرطان در میان مردان و پس از سرطان ریه شایع ترین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در جنس مذکر است. بررسی هیستوپاتولوژیک برای تشخیص بیماری سرطان پروستات استاندارد طلایی است، لیکن به جهت تهاجمی بودن بیوپسی، تمایل به انجام روش های کم تر تهاجمی بیش تر است. بدین علت روش های تصویربرداری کم تر تهاجمی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این مطالعه تعیین ارتباط نسبت مجموع کولین و کراتین به سیترات در ماگنتیک رزونانس اسپکتروسکوپی با میزان تهاجم تومور (نمره گلیسون) در بیماران مبتلا به سرطان پروستات بر اساس مدارک پاتولوژی آنان می باشد.
روش بررسی: ۲۰۰ بیمار که دارای نتایج پاتولوژی سرطان پروستات بودند وارد یک مطالعه مقطعی شدند. بیماران به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. تمام بیماران تحت Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) قرار گرفتند و نتایج به دست آمده در خصوص نسبت مجموع کولین و کراتین به سیترات با نتایج پاتولوژی بیماران مقایسه شد.
یافته ها: در بیماران دارای نمره گلیسون کم تر از سه، میانگین مجموع کولین و کراتین به سیترات
۲۴۵٫۸±۱۴۶٫۹، در بیماران با نمره سه الی چهار، ۴۲۷٫۱±۱۷۳٫۶ و در بیماران با نمره بیش از چهار، ۵۸۷٫۳±۲۱۸٫۳ بود (P<0.001). در بیماران با Prostate Specific Antigen (PSA) کم تر از چهار میانگین مجموع کولین و کراتین به سیترات ۱۸۰٫۷±۵۸٫۳، در گروه PSA چهار الی ۱۰، ۲۴۷±۹۳٫۵ و در گروه PSA بیش از ۱۰، ۳۸۵٫۱±۱۰۷٫۶ بود (P<0.001).
نتیجه گیری: نسبت مجموع کولین و کراتین به سیترات در بیماران با تهاجم کانسر پروستات دارای رابطه معنی داری می باشد و از آن می توان در مرحله بندی کانسر پروستات در بیماران استفاده نمود.