مقاله بررسی ارتباط نابرابری جنسیتی و پوشش خدمات سلامت در کشورهای عضو سازمان ملل متحد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط نابرابری جنسیتی و پوشش خدمات سلامت در کشورهای عضو سازمان ملل متحد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابری جنسیتی
مقاله پوشش خدمات
مقاله شاخص نابرابری جنسیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: خمیرنیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانیان عظیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال های اخیر سلامت و بهداشت زنان به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها مطرح می باشد؛ زیرا زنان بیشتر از مردان در معرض آسیب قرار دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی تعیین ارتباط نابرابری جنسیتی بر شاخص های سلامت زنان در سال ۲۰۱۱ بود.
مواد و روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که به روش اکولوژیک و با اهداف کاربردی انجام شد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کل کشورهای جهان بودند و با توجه به عدم دسترسی به تمام داده های کشورها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. داده ها مربوط به سال ۲۰۱۱ و بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (one–way ANOVA) استفاده شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین شاخص نابرابری جنسیتی با تمام شاخص های دسترسی به خدمات سلامت که شامل درصد زایمان بوسیله پرسنل آموزش دیده (P<0.0001 و r=0.73)، درصد استفاده از روش های پیشگیری از بارداری (P<0.0001 و r=-0.66) درصد پوشش مراقبت های پیش از زایمان حداقل چهار بار (P<0.0001 و r=-0.54)، درصد پوشش مراقبت های پیش از زایمان حداقل یک بار (p<0.0001 و r=-0.66) و شاخص نیاز برآورده نشده در تنظیم خانواده (P<0.0001 و r=-0.55) می شود؛ ارتباط معنی دار و منفی وجود داشت. همچنین میزان نابرابری جنسیتی در کشورهای چهار گروه درآمدی (درآمد بالا، متوسط رو به بالا، متوسط رو به پایین و کم درآمد) با هم متفاوت بود (F=82.138, P<0.0001) میزان نابرابری جنسیتی در کشورهای با درآمد پایین بیشتر از کشورهای با درآمد بالا بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه افزایش نابرابری جنسیتی با شاخص های دسترسی به خدمات سلامت رابطه منفی دارند؛ لذا با کاهش نابرابری جنسیتی می توان دسترسی به خدمات سلامت را افزایش داده و از این طریق گامی در جهت رفاه عمومی و توسعه پایدار برداشت.