مقاله بررسی ارتباط میان استرس های روزمره زندگی و سبک های مقابله با سلامت روان در بیماران دچار سردرد میگرنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط میان استرس های روزمره زندگی و سبک های مقابله با سلامت روان در بیماران دچار سردرد میگرنی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس های روزمره زندگی
مقاله سبک های مقابله
مقاله سلامت روان
مقاله سردرد میگرنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: مزارعی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: پاک سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه وهدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان استرس های روزمره زندگی و سبک های مقابله با سلامت روان در بیماران دچار سردرد میگرنی می باشد.
روش بررسی: روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۶۰ نفرمبتلا به سردرد میگرنی (۳۰ زن و ۳۰ مرد) به عنوان گروه آزمایش بوده است که با استفاده از نمونه گیری در دسترس پس از هماهنگی با متخصصین جراحی مغز و اعصاب، روانپزشکان و مراکز مشاوره و روان درمانی انتخاب شدند. آن ها از نظر سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، عدم ابتلا به بیماری های جسمانی و ابتلا به سردرد میگرنی حداقل به مدت ۲سال و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کاملا همگون بودند. همچنین ۶۰ نفر (۳۰ مرد و ۳۰ زن) دیگر از افراد عادی شاغل در آموزش و پرورش که همتا با گروه آزمایشی بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه سبک مقابله لازاروس و فولکمن، سیاهه استرس زندگی هولمز – راهه و پرسشنامه سلامت عمومی بود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل آشکار ساخت که تفاوت معنی داری میان دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ استرس های روزمره زندگی و سبک های مقابله وجود داشت. همچنین میان مردان و زنان مبتلا به سردرد میگرنی و مردان و زنان سالم از لحاظ سبک هیجان مدار و مساله مدار تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.0001). یعنی مردان و زنان مبتلا به سردرد میگرنی نسبت به افراد سالم از سبک هیجان مدار بیشتری برخوردار می باشند.
نتیجه گیری: استرس های روزمره زندگی و سبک هیجان مدار با سلامت روان در بیماران دچار سردرد میگرنی رابطه منفی دارند.