مقاله بررسی ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال مندیبولر با استفاده از الگوریتم های مختلف پردازش تصاویر CBCT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال مندیبولر با استفاده از الگوریتم های مختلف پردازش تصاویر CBCT
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولر سوم مندیبل
مقاله عصب مندیبولار
مقاله سی تی اسکن با اشعه مخروطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهی از موقعیت دقیق عصب آلوئولار تحتانی در تعیین مکان ایمن برای اقدام جراحی و برداشت استخوان یک عامل بسیار مهم می باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال مندیبولار با استفاده از الگوریتم های مختلف پردازش تصاویر (Cone Beam Computed Tomography) CBCT بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد ۹۴ تصویر CBCT تهیه شده با دستگاه CSANEX که در آن عصب در مجاورت دندان عقل قرار داشت با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. روابط افقی و عمودی دندان مولر سوم نسبت به کانال مندیبولر با استفاده از سه الگوریتم پردازش تصویر Nerve Option، Panorama و Cross sectional مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و با محاسبه نسبت Kappa و با استفاده از آزمون Chi Square مورد بررسی قرار گرفتند (۰٫۰۵=a).
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در روابط افقی و عمودی اختلاف معنی داری (p value<0.05) میان سه الگوریتم پردازش تصویر وجود داشت. نسبت Kappa در بررسی رابطه عمودی با استفاده از دو حالت Nerve Option وCross sectional ، ۰٫۷۱۳ بود (۰٫۰۰۱>p value). نسبت Kappa در بررسی رابطه عمودی با استفاده از دو حالت Panorama وCross sectional ، ۰٫۶۹۶ به دست آمد (۰٫۰۰۱>p value). نسبت Kappa در بررسی رابطه افقی با استفاده از دو حالت Nerve Option وCross sectional ، ۰٫۲۸۳ بود (۰٫۰۰۱>p value). نسبت Kappa در بررسی رابطه افقی با استفاده از دو حالت Panorama وCross sectional ، ۰٫۱۹۷ به دست آمد (۰٫۰۰۱>p value).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه وجود اختلاف در تعیین موقعیت کانال مندیبولار را با استفاده از نماهای متفاوت CBCT نشان داد. بنابراین به منظور تعیین رابطه افقی و عمودی دقیق عصب با دندان نمی توان تنها به یک نما اکتفا کرد و بهتر است برای تایید تشخیص از نماهای متفاوتCBCT استفاده شود.