مقاله بررسی ارتباط مولر دوم نهفته فک پایین با اندازه، زاویه، مرحله تکاملی و موقعیت جوانه دندانی مولر سوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۳۰۲ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط مولر دوم نهفته فک پایین با اندازه، زاویه، مرحله تکاملی و موقعیت جوانه دندانی مولر سوم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولر دوم فک پایین
مقاله نهفتگی
مقاله رویش
مقاله مولر سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نخستین محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به همزمانی شکل گیری تاج مولر سوم با رویش مولر دوم مندیبل و احتمال نهفتگی مولر دوم بر اثر جوانه مولر سوم و از آنجا که نهفتگی دندان ها مشکلات متعددی برای بیماران در پی دارد، هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط اندازه، زاویه محور، میزان تکامل و موقعیت قرار گرفتن جوانه دندان عقل در نمونه های با دندان مولر دوم نهفته بود که می تواند در تشخیص زودرس و پیشگیری از نهفتگی موثر باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی – تحلیلی مورد – شاهدی حاضر، ۵۴۲۰ پرونده مربوط به بیماران ۱۵ – ۱۲ ساله مراجعه کننده به دانشکده های دندانپزشکی شهید بهشتی و تهران، همچنین مطب های خصوصی انتخاب و ۲۰ نفر (۱۴ دختر و ۶ پسر) با نهفتگی دندان مولر دوم پایین شناسایی شدند. ۲۰ بیمار ارتودنسی با رویش دندان فوق نیز به عنوان گروه شاهد از همان مراکز انتخاب و با گروه مورد همسان سازی شدند. متغیرهای زاویه محور دندان عقل نسبت به مولر دوم، اول و بیس مندیبل، نسبت اندازه مزیودیستالی دندان عقل نسبت به مولر دوم پایین، مراحل تکاملی دو دندان و موقعیت مارجینال ریج مزیالی جوانه دندان عقل نسبت به دندان مولر دوم اندازه گیری و با آزمون های student t و chi-square در دو گروه با نهفتگی و رویش دندان مولر دوم مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین زاویه محور دندان عقل نسبت به مولر دوم، مولر اول و بیس مندیبل در گروه مورد به ترتیب ۳۰٫۲۰، ۵۳٫۶ و ۵۱٫۳ درجه و در گروه شاهد برابر ۲۱٫۴، ۳۴٫۶۵ و ۴۵٫۱۵ درجه بود. تفاوت نمونه ها از نظر زاویه دندان عقل نسبت به مولر دوم و اول در دو گروه معنی دار (به ترتیب: P<0.047 و P<0.0001) ولی تفاوت آن ها از نظر زاویه دندان عقل نسبت به بیس مندیبل معنی دار نبود. میانگین نسبت اندازه مزیودیستالی دندان عقل به مولر دوم پایین در گروه مورد ۰٫۹۹ و در نمونه های شاهد ۰٫۹۵ و بدون تفاوت معنی دار گزارش گردید. مرحله تکاملی دندان عقل بر اساس طبقه بندی Nolla، همچنین موقعیت مارجینال ریج مزیالی جوانه دندان عقل نسبت به دندان مولر دوم تاثیر مشخصی در نهفتگی دندان مولر دوم پایین نداشت.
نتیجه گیری: زوایای دندان عقل نسبت به مولر دوم و اول در نمونه های با نهفتگی دندان مولر دوم پایین بیشتر از نمونه های با رویش دندان مولر دوم بود که از نظر پیشگیری کلینیکی حائز اهمیت می باشد، هر چند تفاوت مشخصی در زاویه دندان عقل نسبت به بیس مندیبل، نسبت مزیودیستالی دندان عقل به مولر دوم، مراحل تکاملی و موقعیت مارجینال ریج مزیالی جوانه دندان عقل نسبت به مولر دوم در دو گروه با دندان نهفته و رویش یافته مشاهده نگردید.