مقاله بررسی ارتباط مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی در افراد ۱۴ تا ۲۱ سال در یک جمعیت انتخابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۰ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی در افراد ۱۴ تا ۲۱ سال در یک جمعیت انتخابی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولر سوم
مقاله سن تقویمی
مقاله رویش دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمتیان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مواقعی که تاریخ تولد افراد مشخص نیست می توان از طریق مراحل رویش دندانی به سن تقریبی آنان پی برد. در بازه سنی ۱۴ تا ۲۱ سال، تنها دندان های مولر سوم در حال تکامل هستند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی در افراد ۱۴ تا ۲۱ سال انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی که در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دو کلینیک وابسته به دانشکده دندان پزشکی انجام شد، تعداد ۱۸۰ رادیوگرافی پانورامیک (۳۴ مرد و ۱۴۶ زن) در محدوده سنی ۱۴ تا ۲۱ سال بررسی شدند. مراحل رویش دندان های مولر سوم بالا و پایین به ۴ مرحله (۱- عدم رویش، ۲- رویش آلوئولی، ۳- رویش لثه ای و ۴- رویش کامل) تقسیم و به تفکیک جنسیت بررسی شدند و ارتباط آن با سن تقویمی به دست آمد. از ارتباط حاصل به منظور پیشگویی سن احتمالی اشخاص استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ و آزمون همبستگی Pearson و آنالیز رگرسیون استفاده گردید (a=0.05).
یافته ها: ضریب همبستگی Spearman برای مراحل رویش و سن تقویمی دندان های ۱۸، ۲۸، ۳۸ و ۴۸ در مردان به ترتیب ۰٫۶۲۱، ۰٫۶۵۹، ۰٫۶۵۹ و ۰٫۶۳۳ و در زنان به ترتیب ۰٫۶۵۸، ۰٫۶۴۸، ۰٫۶۳۶ و ۰٫۶۱۴ بود (در همه موارد p value<0.001). میانگین سنی مراحل رویش آلوئولی، لثه ای و کامل برای مردان به ترتیب ۱۵٫۴۶±۱٫۲۴، ۱۵٫۹۲±۱٫۶۳ و ۱۹٫۱۲±۱٫۷۴ و برای زنان به ترتیب ۱۶٫۰۳±۱٫۷۷، ۱۸٫۰۲±۱٫۸۶ و ۱۹٫۰۶±۱٫۸۲ سال به دست آمد.
نتیجه گیری: بین مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی افراد ارتباط وجود دارد و بررسی دندان عقل به تفکیک جنسیت می تواند برای تخمین سن افراد مفید باشد.