مقاله بررسی ارتباط لیپدهای خون زنان باردار در هفته های ۱۳ تا ۲۳ بر مختل شدن تست رقابت گلوکز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط لیپدهای خون زنان باردار در هفته های ۱۳ تا ۲۳ بر مختل شدن تست رقابت گلوکز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت حاملگی
مقاله GCT
مقاله تری گلیسرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندی فر میترا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت بارداری ۳ تا ۵ درصد از بارداری ها را دچار عارضه می کند. (GCT) تست غربالگری دیابت بارداری می باشد که در ۲۴ تا ۲۸ هفته بارداری انجام می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط لیپیدهای خون مادر در ۱۳ تا ۲۳ هفته حاملگی به عنوان پیشگویی کننده مختل شدن آزمایش GCT بود.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی از نوع طولی آینده نگر می باشد که بر روی ۵۷۴ زن باردار ۱۸ تا ۳۵ ساله با حاملگی تک قلو و بدون سابقه دیابت مراجعه کننده به دو مرکز کوثر و شهید سلیمانی واقع در شهرری در سا ل های ۸۹ تا ۹۰ انجام شد. برای تمام شرکت کنندگان در هفته های ۱۳ تا ۲۳ لیپیدهای خون و در ۲۴ تا ۲۸ هفته بارداری آزمایش
GCT درخواست شد. مقادیر غیر طبیعی GCT مساوی و بالاتر از ۱۴۰ میلی گرم در دسی لیتر پس از یک ساعت از مصرف ۵۰ گرم گلوکز خوراکی درنظر گرفته شد.
یافته ها: با آزمون رگرسیون لجستیک متغیرهایی که میانگین آن ها بین دو گروه با
GCT طبیعی و غیرطبیعی از نظر آماری اختلاف معنی دار داشتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و تری گلیسرید(TG) با (OR=1.005, 95% CI=0.001-1.010) با مختل شدن GCT ارتباط داشت. نقطه برش TG در مختل شدن GCT با استفاده از آنالیز منحنی ROC با حساسیت ۶۱٫۳ درصد، ویژگی ۶۰٫۱ درصد، ارزش پیشگویی مثبت ۷۳ و ارزش پیشگویی منفی ۷۴٫۶۳ درصد، ۱۴۲٫۵ میلی گرم در دسی لیتر بود. ولی بین غلظت های سایر لیپیدها (TC ،LDL  و HDL) و مختل شدن GCT ارتباط معنی دار آماری دیده نشد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد،
TG می تواند در شناسایی مادران در معرض خطر دیابت حاملگی (کسانی که GCT مختل دارند) کمک کننده باشد؛ البته برای اثبات این رابطه به مطالعات وسیع تری نیاز است.