مقاله بررسی ارتباط کیفیت زندگی و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط کیفیت زندگی و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله شدت علایم
مقاله سندرم روده تحریک پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسائلی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: خیرآبادی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مرآثی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دقاق زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: روح افزا حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارتقای سطح کیفیت زندگی بیماران، هدف اصلی مداخلات درمانی در بیماری های مزمن است که یکی از راه های حصول این امر در برخی موارد، کاستن از شدت علایم بیماری است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS یا Irritable bowel syndrome) انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه بر روی ۲۲۵ نفر بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک سلامت گوارش مرکز تحقیقات روان تنی شهر اصفهان با روش نمونه گیری در دسترس و بهره گیری از ابزارهای (Irritable bowel syndrome-quality of life-34) IBS-QOL و (IBSSI) IBS severity index انجام شده است. اطلاعات توسط آمار توصیفی و ضریب همبستگی Pearson و با کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: از کل نمونه ۲۲۵ نفری، ۶۵ نفر (۲۸٫۹ درصد) مرد و ۱۶۰ نفر (۷۱٫۱ درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد ۱۲٫۲۷±۳۸٫۶۱ و میانگین طول مدت ابتلا به بیماری ۴٫۳±۵٫۱۴ سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی افراد مبتلا ۲۰٫۷۴±۴۳٫۳۷ و میانگین نمره شدت علایم IBS 95.4±۲۳۸٫۹ به دست آمد. بین کیفیت زندگی افراد مبتلا به IBS با شدت علایم IBS رابطه همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.(P<0.001)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی، بین کیفیت زندگی و شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر ارتباط وجود دارد و با کاهش شدت علایم بیماری کیفیت زندگی بیمار افزایش می یابد.