مقاله بررسی ارتباط فیلوژنتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۸۴ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط فیلوژنتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیا کلی
مقاله فیلوتایپینگ
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله عفونت دستگاه ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتبارزاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمظفری نور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت های دستگاه ادراری جز شایع ترین بیماری های عفونی می باشند. امروزه باکتری اشریشیا کلی به عنوان غالب ترین عامل ایجاد کننده عفونت ادراری در ۹۰-۸۰ درصد از بیماران گزارش شده است. با توجه به افزایش روزافزون مصرف آنتی بیوتیک و به دنبال آن ایجاد مقاومت دارویی این مطالعه با هدف ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی جداسازی شده از بیماران مشکوک به عفونت ادراری و نیز گروه بندی فیلوژنتیک این سویه ها انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی_توصیفی بر روی ۶۰۰ نمونه کشت مشکوک به عفونت ادراری جمع آوری شده از بیمارستان کلیوی فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران انجام شد. به منظور جداسازی سویه های اشریشیا کلی تمامی نمونه ها با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش استاندارد انتشار دیسک (Kirby-Bauer) آزمون حساسیت دارویی بر روی ۸ گروه مختلف آنتی بیوتیکی انجام شد. به منظور تایپینگ و گروه بندی فیلوژنتیک سویه های اشریشیا کلی از روش Multiplex PCR و پرایمرهای اختصاصی ژن های chuA،yjaA و نیز قطعه TSPE4.C2 استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین (%۸۳٫۸۳) و نالیدیکسیک اسید (%۷۱٫۴۲) و کم ترین آن نسبت به نیتروفورانتوئین (%۳٫۱۲) سفتی زوکسیم (%۱۱٫۲۲) مشاهده گردید. با ارزیابی گروه فیلوژنتیک مشخص شد که ۶۵% سویه ها به گروه B2،۱۹% به گروه D و ۱۶% نیز به گروه فیلوژنتیک A تعلق دارند. همچنین بیشتر سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ها و نیز سویه های مقاوم به چند دارو متعلق به گروه فیلوژنتیک B2 بودند.
نتیجه گیری: اشریشیا کلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری در این منطقه، بیشتر متعلق به گروه فیلوژنتیک B2 بودند که با اغلب پژوهش های انجام شده در دنیا هم خوانی دارد