مقاله بررسی ارتباط عوامل خطر ساز با شیوع افسردگی متعاقب سکته مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط عوامل خطر ساز با شیوع افسردگی متعاقب سکته مغزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز
مقاله ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی
مقاله اﻓﺴﺮدﮔﻲ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اختلال ﺧﻠﻘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران مبتلا اﺳﺖ. ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻳﻜﻲ از بیماری های نورولوژیک و از مشکلات ﻋﻤﺪه سلامت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس، روی ۱۱۶ ﺑﻴﻤﺎر مبتلا ﺑﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی ایسکمیک ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﺳﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻲ ﺗﻲ اﺳﻜﻦ ﻳﺎ ام آر آی ﻣﻐﺰ تاﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس DSMIV و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ HADS ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎیشات ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﭘﺲ از ﺗﻔﺴﻴﺮ و تایید ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اطلاعات دﻣﻮگرافیک در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss16 و ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آﻣﺎری ﻛﺎی دو و رﮔﺮﺳﻴﻮن لجستیک ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ۴٫۴۷ درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در زﻧﺎن ۲۹٫۳ درﺻﺪ و در ﻣﺮدان ۱۸٫۱ درﺻﺪ ﺑﻮد. وﻓﻮر اﻓﺴﺮدﮔﻲ در زﻧﺎن به ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮد. ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﻦ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ تحصیلات ﺑﻴﻤﺎران وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺳﻜﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ، ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﺎلا (دﻳﺎﺑﺖ)، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎلا (ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن )، ارﺗﺒﺎط معنی داری وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﺬور ﻛﺎی دو، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران داﺷﺖ وﻟﻲ در رﮔﺮﺳﻴﻮن لجستیک ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و تایید ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
اﺳﺘﻨﺘﺎج: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎلایی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ ﻋﻮاﻣ ﻞﺧﻄﺮﺳﺎزی ﻫﻢ ﭼﻮن ﺟﻨﺲ، دﻳﺎﺑﺖ و ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن ارﺗﺒﺎط دارد ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ، درﻣﺎن و ﻣﺪاﺧﻠﻪ به ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺟﻨﺲ مونث ﻛﺎﺳﺘﻪ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.