مقاله بررسی ارتباط عوامل استرس زای روانی – اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط عوامل استرس زای روانی – اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلی
مقاله عوامل استرس زای روانی – اجتماعی
مقاله عملکرد شغلی
مقاله پرسشنامه عمومی نوردیک
مقاله کارکنان بانک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانه شناس فرین
جناب آقای / سرکار خانم: الهیاری تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارکنان بانک به دلیل ماهیت انجام کارشان در معرض استرس شغلی بالایی قرار دارند. یکی از پیامدهای استرس تاثیر بر عملکرد شغلی است. از آنجا که مطالعات داخلی در این حوزه نسبتا نادر است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عوامل روانی – اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک انجام گرفت.
مواد و روش ها: تمام کارکنان شعب بانک در این مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه عمومی نوردیک و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی گردآوری شدند. از ضریب همبستگی و مدل رگرسیون برای بررسی چگونگی ارتباط بین عوامل استرس زای شغلی و مقیاس های آن به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شغلی به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. به علاوه، به منظور ارزیابی دقیق روابط بین متغیرها، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیوع استرس در بین کارکنان بانک در حد متوسط (۴۶٫۶%) بود. همچنین همبستگی منفی و معناداری بین استرس در «حیطه وظیفه» و «حیطه سازمانی – اجتماعی» با عملکرد شغلی وجود داشت. در میان مقیاس های استرس در حیطه سازمانی – اجتماعی، مقیاس فرهنگ سازمانی و رهبری ارتباط منفی و معنادار بالایی با عملکرد شغلی نشان دادند (p=0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، حیطه سازمانی – اجتماعی می تواند به عنوان عامل اصلی افت بهره وری مورد توجه قرار گیرد. از این رو، پیشنهاد می شود تلاش بیشتر به منظور کنترل عوامل روانی – اجتماعی محیط کار و جلوگیری از افت عملکرد به ویژه در مقیاس های فرهنگ سازمانی و رهبری صورت پذیرد.