مقاله بررسی ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی پرستاران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله عزت نفس
مقاله پرستار
مقاله کفایت فردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شینی جابری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: برازپردنجانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عزت نفس عامل اصلی و اساسی در سازگاری عاطفی- اجتماعی بوده و بر تمام سطوح زندگی از جمله بر فعالیت های فرد تاثیر می گذارد. با توجه به شیوع بالای فرسودگی شغلی در میان پرستاران، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی پرستاران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، ۳۰۰ پرستار شاغل در بخش های ICU، سوختگی و اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر اهواز در سال ۱۳۹۲ به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، فرسودگی شغلی ماسلاچ و عزت نفس کوپر اسمیت جمع آوری و عزت نفس و فرسودگی شغلی پرستاران مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه اکثریت پرستاران (۲۴۸ نفر) مونث (%۸۲٫۷) بودند و میانگین سنی نمونه ها ۳۰٫۷۶±۴٫۹۲ سال بود. میانگین نمره عزت نفس پرستاران ۸۱٫۹۱±۲۸٫۷۴ به دست آمد. نتایج فرسودگی نشان داد اکثر پرستاران به جز در بعد شدت خستگی هیجانی و مسخ شخصیت، در سایر ابعاد دچار سطوح متوسط فرسودگی شغلی بودند. تنها میان عزت نفس و فراوانی کفایت فردی همبستگی معنی داری وجود داشت (p=0.035، r=-0.105). بین عزت نفس و سایر ابعاد فرسودگی همبستگی مشاهده شد، اما این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط میان عزت نفس و فراوانی کفایت فردی و نیز سطح متوسط به پائین عزت نفس و سطوح متوسط به بالای فرسودگی شغلی در پرستاران، لزوم انجام اقداماتی جهت تقویت و افزایش عزت نفس پرستاران ضروری است.