مقاله بررسی ارتباط طراحی شغل، عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان بانک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط طراحی شغل، عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان بانک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی شغل
مقاله عملکرد
مقاله رضایت شغلی
مقاله کارکنان بانک
مقاله ارگونومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهاردولی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مفاهیم قابل توجه در ارگونومی رویکرد طراحی شغل می باشد. صاحب نظران معتقدند تلفیق ماکروارگونومی و طراحی شغل می تواند منجر به ارتقا بهره وری در سازمان گردد. لذا این پژوهش با بررسی ارتباط عوامل طراحی شغل، عملکرد و رضایت شغلی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در یکی از بانک های شهر همدان صورت گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طراحی شغل، رضایت شغلی و شاخص عملکرد بانک استفاده گردید. برای تعیین ارتباط بین دو متغیر نیز از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: این مطالعه نشان داد رویکرد انگیزشی، کمترین رویکرد (۳٫۸%) و رویکرد مکانیکی، رویکرد غالب (۷۴٫۷%) در شعب بوده است و اکثریت شعب وضعیت متوسطی از لحاظ رضایت شغلی داشته اند. همچنین بین طراحی شغل (رویکرد انگیزشی و رویکرد ادراکی) و رضایت شغلی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. به علاوه نتایج نشان دادند که بین طراحی شغل (رویکرد انگیزشی) و رضایت شغلی با عملکرد نیز همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد (p=0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نقش طراحی شغل در رضایت شغلی و عملکرد کارکنان، می توان اظهار داشت که طراحی مجدد شغل به سمت رویکرد انگیزشی و توجه به اصول ارگونومی در محیط کار می تواند در بازدهی و بهره وری سازمان نقش موثری ایفا نماید.