مقاله بررسی ارتباط شاخص فیتوکمیکال رژیم غذایی با رخداد سندرم متابولیک و عوامل خطرساز آن در بزرگسالان تهرانی طی ۳ سال پی گیری: مطالعه قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط شاخص فیتوکمیکال رژیم غذایی با رخداد سندرم متابولیک و عوامل خطرساز آن در بزرگسالان تهرانی طی ۳ سال پی گیری: مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیتوکمیکال ها
مقاله سندرم متابولیک
مقاله میوه و سبزیجات
مقاله غلات کامل
مقاله حبوبات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گل زرند مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار عطیه
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ارتباط شاخص فیتوکمیکال رژیم غذایی با رخداد سندرم متابولیک و اجزای آن در بزرگسالان تهرانی، طی ۳ سال پی گیری در قالب مطالعه قند و لیپید تهران، طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش ها: بررسی حاضر به صورت طولی و با استفاده از داده ها افراد شرکت کننده در مرحله سوم (۱۳۸۶-۱۳۸۴) و چهارم (۱۳۹۰-۱۳۸۷) مطالعه قند و لیپید تهران صورت گرفت. رژیم غذایی افراد در ابتدای پژوهش با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک نیمه کمی پایا و روا ارزیابی، و شاخص فیتوکمیکال محاسبه گردید. نقش شاخص فیتوکمیکال در پیش بینی خطر بروز چاقی شکمی، اختلالات قند خون ناشتا، افزایش تری گلیسرید خون، فشار خون بالا و سندرم متابولیک بر اساس حدود تعریف شده بین المللی، با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک با تعدیل اثر عوامل مداخله گر ارزیابی شد.
یافته ها: میانگین شاخص فیتوکمیکال در ابتدای بررسی ۱۲٫۳±۲۹٫۸ بود. به موازات افزایش دریافت انرژی روزانه از مواد غذایی سرشار از فیتوکمیکال روند کاهشی معنی داری در شانس ابتلا به سندرم متابولیک، چاقی شکمی، افزایش تری گلیسرید خون و فشار خون بالا مشاهده شد (P<0.05). نسبت شانس ابتلا به چاقی شکمی، افزایش تری گلیسرید خون و فشار خون بالا در بالاترین چارک دریافت فیتوکمیکال ها به ترتیب ۳۹% (نسبت شانس=۰٫۶۱ و حدود اطمینان=۰٫۹۹-۰٫۳۶)، %۳۷ (نسبت شانس=۰٫۶۳ و حدود اطمینان=۰٫۹۹-۰٫۳۸) و ۴۴% (نسبت شانس=۰٫۵۶ و حدود اطمینان=۰٫۹۰-۰٫۳۵) کمتر از پایین ترین چارک دریافت بود.
نتیجه گیری: یافته های بررسی حاضر بر ضرورت افزایش انرژی دریافتی از مواد غذایی سرشار از فیتوکمیکال ها برای کاهش خطر سندرم متابولیک و عوامل مرتبط با آن تاکید دارد.