مقاله بررسی ارتباط شاخص ضربانی با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط شاخص ضربانی با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش آگهی
مقاله ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﺑﺎن ﺷﺮیانی
مقاله ضربه های مغز و جمجمه
مقاله هشیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: رودباری سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده چابک شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کلج سوده
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: قماش پسند بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترومای سر سومین علت مرگ و از شایع ترین علت های مراجعه به اورژانس است. تعیین پیش آگهی در این بیماران باعث تشخیص افراد در معرض خطر بالاتر و ارائه رسیدگی سریع تر و کامل تر به آنان می شود؛ لذا اهمیت ویژه ای دارد (۲). از پایش های مورد استفاده، بررسی فشار داخل مغز و چگونگی توزیع خونرسانی بافت مغز با استفاده از داپلر ترانس کرانیال  (TCD)است.
هدف: تعیین پیش آگهی بیماران با ترومای متوسط سر با استفاده از (PI) Pulsatility Index توسط(TCD) .
مواد و روش ها: مطالعه ای مقطعی در سال ۱۳۸۹ بر ۵۲ بیمار دچار ترومای متوسط سر (GCS= 9 – 13) انجام شد. در ۲۴ ساعت اول تروما، در بیماران برای تعیین PI، TCD از هر دو شریان مغزی میانی (MCA) انجام شد. پس از ۷ روز بیماران از نظر پسرفت نورولوژی و پیش آگهی پی گیری شدند. در نهایت داده ها وارد نرم افزار  SPSSویرایش ۱۷ شده و با استفاده از آزمون های تی مستقل کای دو با فاصله اطمینان (CI= 0.95) %95 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: (%۹۰٫۴) ۴۷ بیمار، مرد و (%۹٫۶) ۵ نفر زن بودند (میانگین سنی ۳۳٫۸۱±۱۷٫۹۱ سالگی). در بیماران با PI<1.2، پیش آگهی (%۶۹٫۰۵) ۲۹ بیمار، خوب و (%۳۰٫۹۵) ۱۳ بیمار، بد بود. ارتباط معنی داری بین افتGCS³۲  و میانگین PI وجود داشت (p<0.021). میانگین PI در گروه نیازمند انتوباسیون (۱٫۰۸±۰٫۲۶) بیش از این میانگین در گروه غیرنیازمند (۰٫۹۱±۰٫۲۴) بود و این اختلاف هم معنی دار بدست آمد (p<0.037). (%61.54) 32 بیمار پیش آگهی خوب داشتند. میانگین PI در گروه با پیش آگهی خوب ۰٫۸۸±۰٫۲۴ و در گروه مقابل ۱٫۰۸±۰٫۲۴ بود که از نظر آماری هم معنی دار بدست آمد (p<0.005). ارتباط معنی داری بین مقادیر PI با جنس، نیاز به جراحی مغز، اسمول تراپی و نوع ضایعه موجود در CT Scan بدست نیامد. همچنین، بهترین حد آستانه PI با حساسیت %۷۵ و ویژگی %۴۳ در بیماران ۰٫۹ بدست آمد.
نتیجه گیری: PI پارامتری قابل توجه در کنار سایر عوامل همراه همچون افت GCS برای تعیین پیش آگهی در بیماران دچار ترومای متوسط سر بستری در واحدهای اورژانس است.