مقاله بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۰ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقی
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله عملکرد جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدی حسنی
جناب آقای / سرکار خانم: نجار شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جوادنوری مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عملکرد جنسی سالم، یکی از مهمترین عوامل مداخله گر در احساس تندرستی و کیفیت زندگی زنان است. عوامل مختلفی در برقراری رابطه جنسی مطلوب موثرند. در سال های اخیر مساله چاقی و تاثیر شاخص توده بدنی بر عملکرد جنسی زنان مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۳۳۰ زن ۴۵-۱۵ ساله شهر اهواز انجام شد. افراد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه فردی و پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) جمع آوری شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) و آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، کای اسکوئر، آنوا و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین امتیاز کل عملکرد جنسی در افراد مورد مطالعه ۴٫۴۵±۲۶٫۶۰ بود. میانگین شاخص توده بدنی در زنان مورد مطالعه ۴٫۴۵±۲۶٫۴۱ کیلوگرم بر متر مربع بود. میانگین نمره کل عملکرد جنسی در گروه با شاخص توده بدنی طبیعی ۵٫۵۱±۲۶٫۳۸، در گروه اضافه وزن ۳٫۴۹±۲۶٫۷۶ و در گروه چاق ۳٫۴۷±۲۶٫۷۲ بود. ارتباط آماری معنی داری بین سه گروه شاخص توده بدنی با نمره کل عملکرد جنسی و حوزه های آن وجود نداشت (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: میان شاخص توده بدنی و حوزه های عملکرد جنسی زنان، ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد. هر چند نتیجه گیری قطعی در این زمینه نیازمند انجام مطالعات وسیع تری در این زمینه می باشد.