مقاله بررسی ارتباط سیگاری غیر فعال و میزان ظرفیت آنتی اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی بزاق در نوجوانان ۱۲-۱۵ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سیگاری غیر فعال و میزان ظرفیت آنتی اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی بزاق در نوجوانان ۱۲-۱۵ سال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگاری غیر فعال
مقاله تنباکو
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله پراکسیداسیون لیپیدی
مقاله بزاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلب نژاد مینا
جناب آقای / سرکار خانم: پورامیر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جنابیان نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعمرانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: یارمند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سیگاری غیر فعال (Passive Smoking) یکی از مشکلات مهم سلامت عمومی می باشد و کودکان حساس ترین گروه در معرض دود تنباکو موجود در محیط هستند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط وضعیت سیگاری غیر فعال و ظرفیت آنتی اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی بزاق در نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه همگروهی تاریخی بود که بر روی ۶۰ نوجوان ۱۲ تا ۱۵ساله انجام شد. گروه مورد افراد سیگاری غیر فعال و گروه کنترل کودکان غیر سیگاری بودند که از نظر سن و جنس مشابه سازی شدند. بزاق غیر تحریکی هر دو گروه به روش Spiting جمع آوری شد و درآزمایشگاه ظرفیت آنتی اکسیدان تام بزاق با روش FRAP و پراکسیداسیون لیپیدی بزاق با روش TBARS، اندازه گیری شد. جهت مقایسه یافته ها از آزمون آماری، Independent T-test استفاده شد.
یافته ها: میزان آنتی اکسیدان بزاق در گروه مورد (
۱۲۱۸٫۸±۵۱۱٫۵) و در گروه شاهد (۱۶۹۰٫۵±۳۷۹٫۳) بود که تفاوت آماری معنی داری نشان داد. (P=0.023) میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گروه مورد (۱۴٫۶±۰٫۶) و در گروه شاهد (۱۴٫۴±۰٫۸)، بود و تفاوت دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. (P=0.176).
نتیجه گیری: به نظر می رسد قرار گرفتن در معرض دود سیگار در نوجوانان موجب کاهش ظرفیت آنتی اکسیدان تام بزاق شده و از این طریق سلامت حفره دهان را به خطر بیندازد.