مقاله بررسی ارتباط سیکل ماهانه با تغییرات همودینامیک به دنبال القای بیهوشی و لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه در بیماران کاندید جراحی تحت بیهوشی عمومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سیکل ماهانه با تغییرات همودینامیک به دنبال القای بیهوشی و لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه در بیماران کاندید جراحی تحت بیهوشی عمومی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکل ماهانه
مقاله همودینامیک
مقاله لارنگوسکوپی
مقاله لوله گذاری تراشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خان زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: کلانی پویا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی یکتا بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات گذشته اثرات فازهای مختلف سیکل قاعدگی را بر پاسخ های همودینامیک در لوله گذاری تراشه نشان داده اند. هدف ما بررسی تاثیر میزان هورمون ها در سیکل قاعدگی خانم ها بر پاسخ های همودینامیک ناشی از لوله گذاری داخل تراشه است.
روش بررسی: مطالعه به صورت کوهورت در دی ماه سال ۱۳۹۱ در بیمارستان امام خمینی (ره) شروع و در مدت یک سال انجام شد. بیماران بر اساس معیارهای ورود وارد مطالعه شده و شرح حال قاعدگی نمونه خون برای اندازه گیری سطح هورمون ها اخذ شد. تغییرات همودینامیک بیماران کاندیدای جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی با لوله گذاری تراشه ثبت شد.
یافته ها: در این مطالعه ۷۷ خانم تحت عمل جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی با لوله گذاری تراشه بر اساس معیارهای پژوهش وارد مطالعه شدند، از این تعداد ۳۸ زن در فاز لوتئال (۴٫۴۹%) و ۳۹ زن در فاز فولیکولار (۶٫۵۰%) بودند. میانگین مدت زمان سپری شده برای لوله گذاری تراشه به ترتیب در دو گروه فولیکولار و لوتئال ۲۵٫۵۸±۵٫۰۷ و ۲۵٫۸۴±۵٫۳۲ ثانیه بود (P=0.489). فشار سیستولیک خون بعد از لوله گذاری در فاز فولیکولار ۲۰±۴٫۱۳۸ در برابر فاز لوتئال ۱۸±۷٫۱۲۷ (میلی متر جیوه) به طور معناداری بیشتر بود (P<0.01) همچنین ضربان قلب زنان بعد از لوله گذاری در فاز لوتئال ۱۲±۷٫۹۰ به طور معناداری از فاز فولیکولار ۱۱±۳٫۸۵ (ضربان در دقیقه) بیشتر بود (P=0.05).
نتیجه گیری: به دلیل پایداری بیشتر پارامترهای همودینامیک در فاز لوتئال و کاهش عوارض قلبی و عروقی پیرامون عمل متعاقب آن توصیه می شود در صورت امکان اعمال جراحی الکتیو خانم هایی که در سنین باروری هستند، در این زمان انجام شود.