مقاله بررسی ارتباط سلول های +T CD4 و سطح سرمی IL-11, IL-17 در ترومبوسیتوپنیک پورپورا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سلول های +T CD4 و سطح سرمی IL-11, IL-17 در ترومبوسیتوپنیک پورپورا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم ایمنی
مقاله ترومبوسیتوپنیک پورپورا
مقاله پلاکت خون
مقاله لنفوسیت های T
مقاله اینترلوکین ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده نیره
جناب آقای / سرکار خانم: عابدیان کناری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: جان بابایی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا (ITP)، یک بیماری اکتسابی خودایمنی، با مکانیسم پیچیده و ناشناخته می باشد که در آن اتوآنتی بادی های ضد پلاکت منجر به کاهش تعداد پلاکت های در گردش خون می شود. در تحقیقات متعدد نقش سلول های T CD4+ در بیماران مبتلا به ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا با نتایج متفاوتی همراه بوده است. از این روی در این مطالعه با هدف تحقیقات کاربردی در پاتوژنز بیماری ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا، رابطه تعداد سلول های T CD4+ و سایتو کین های مرتبط همراه با تعداد پلاکت ها مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در یک مطالعه مورد – شاهدی تعداد ۶۰ بیمار مبتلا به ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا و ۵۰ فرد سالم وارد مطالعه شدند. تعداد سلول های T CD4+ به روش فلوسایتومتری بررسی شدند و علاوه بر این سطح سرمی اینترلوکین های- ۱۱ و ۱۷ (IL-11, IL-17) با استفاده از روش آنزیمی (الیزا) اندازه گیری شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تعداد سلول های T CD4+ و سطح پلاسمایی IL-17 در دو گروه تفاوت آشکاری نداشت ولی در بررسی سطح پلاسمایی (IL-11)، در گروه بیمار به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش داشت (P=0.031).
نتیجه گیری: در این تحقیق سطح سایتوکین (IL-11)، در مقایسه با (IL-17) و سلول های T CD4+ در بیماران مبتلا به ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا افزایش قابل توجه ای داشت، لذا پیشنهاد می شود که اندازه گیری سطح سایتوکین (IL-11) در این بیماران می تواند یک مارکر تشخیصی و شاخص مهمی در مراحل پیشرفت بیماری باشد.