مقاله بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله دانشجو
مقاله موفقیت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت روان از مولفه های موثر بر ابعاد مختلف زندگی است، و توجه به این مساله در وضعیت تحصیلی دانشجویان به عنوان سرمایه های جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی بر روی ۲۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی طبقه بندی شده از میان دانشجویان رشته های پزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر دو بخش، شامل اطلاعات فردی دانشجویان و پرسشنامه استاندارد سلامت روانGHQ ، ۲۸ سوالی بود. دانشجویان دارای معدل بالای ۱۴ به عنوان دانشجوی موفق در نظر گرفته شدند. داده ها با کمک آزمون های آمار توصیفی، مجذور کای دو و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: اکثریت دانشجویانی که از سلامت روان برخوردار بودند (۶۲٫۷%)، معدل بالای ۱۴ داشتند. همچنین بین موفقیت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان، رابطه معنی داری وجود نداشت (p>0.05). بین ابعاد سلامت روان و معدل تحصیلی، ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد (p>0.05). ارتباط بین سلامت روان با وضعیت اقتصادی معنی دار بود (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و نظر به عدم ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی، انجام تحقیقات بیشتر در خصوص شناخت سایر ابعاد سلامت و عوامل موثر در وضعیت تحصیل ضروری است.