مقاله بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشارخون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم تحرک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشارخون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم تحرک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدیپونکتین
مقاله انسولین
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله فشارخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی اقدم سوران
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سیداحمدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آدیپونکتین یکی از آدیپوسایتوکین هایی است که می تواند شاخصی برای بیماری شریان کرونری بوده و به نظر می رسد که ویژگی های محافظتی متابولیکی و ضد التهابی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشارخون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم تحرک ایران می باشد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی ۴۵ مرد جوان که طی ۶ ماه گذشته هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند، به صورت داوطلبانه به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. پس از ۱۲ ساعت ناشتایی (در ساعت ۸ صبح)، نمونه های خون جهت تعیین سطوح سرمی آدیپونکتین، انسولین و گلوکز مورد سنجش قرار گرفت. عملکرد قلبی – تنفسی آزمودنی ها با استفاده از آزمون نوارگردان بالک و فشارخون با دستگاه اسفیگمومانومتر اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده های خام از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. سطح معنی داری p<0.01 در نظر گرفته شد.
یافته ها: سطوح آدیپونکتین به طور معنی داری با نمایه توده بدن (P=0.002)، انسولین (P=0.009)، HOMA-IR (P=0.002) و گلوکز (P=0.007) همبستگی منفی و با حداکثر اکسیژن مصرفی (P=0.006) آزمودنی ها همبستگی مثبت داشت. به علاوه، هیچ گونه رابطه معنی داری بین سطوح آدیپونکتین سرم با فشارخون سیستولیک (P=0.097) و دیاستولیک (P=0.117) مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: به نظر می رسد در افراد کم تحرک که از آمادگی قلبی تنفسی پایینی برخوردارند، پایین بودن غلظت آدیپونکتین ممکن است با اختلال در کنترل گلیسیمک همراه باشد. که این امر خطر ابتلا به دیابت نوع دو و بیماری های قلبی عروقی را در این افراد بالا می برد. همچنین، با وجود ارتباط مستقیم بین غلظت آدیپونکتین و عملکرد قلبی تنفسی آزمودنی ها، به نظر نمی رسد ارتباطی بین سطوح آدیپونکتین و فشارخون وجود داشته باشد.