مقاله بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر ۱۴-۱۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۷۱ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر ۱۴-۱۲ ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان
مقاله رژیم غذایی
مقاله فعالیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به منظور بهبود عادات مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی و نیز اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه در راستای کاهش اپیدمی چاقی نوجوانی، ایجاد بینش بهتر در ارتباط با تعامل تغذیه و فعالیت بدنی نوجوانان ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر ۱۲-۱۴ ساله شهر سبزوار بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی روی ۶۵۰ دانش آموزان پسر ۱۴-۱۲ ساله شهر سبزوار که به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه PAQ-C و کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی ها با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی ارزیابی شد. رفتارهای کم تحرک نیز با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با کمک آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و آزمون آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار  SPSS 13صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین سطح فعالیت بدنی و کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی ها ارتباط معناداری وجود ندارد. تفاوت معناداری در کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی ها بین سطوح مختلف فعالیت بدنی مشاهده نشد. فقط در آزمودنی های گروه سنی ۱۲ سال کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی ها در آزمودنی های با سطح پایین فعالیت بدنی به طور معناداری نسبت به آزمودنی های با سطح فعالیت بدنی متوسط بالاتر بود (p=0.03). بین رفتارهای کم تحرک با کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی ها ارتباط معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که تفاوتی در تفاوتی در کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی ها بین سطوح مختلف فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر ۱۴-۱۲ سبزواری وجود ندارد. با این حال میزان این شاخص ها در دانش آموزان با سطح فعالیت بدنی پایین نسبت به دانش آموزان فعال تر سبزواری بالاتر بود.