مقاله بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان های شهرستان مشهد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان های شهرستان مشهد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی فوزیه
جناب آقای / سرکار خانم: گلمکانی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: محرری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی کیفیت زندگی و عوامل تاثیرگذار بر آن در نوجوانان، باعث به وجود آمدن یک دیدگاه کلی از وضعیت سلامت آنان و ارائه راهکارهای مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بهداشتی در جامعه می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستانی شهرستان مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۸۱۰ دانش آموز دختر از دبیرستان های شهرستان مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه های مشخصات فردی، توانایی ها و مشکلات نوجوانان، ارتقاء سلامت نوجوان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان توسط افراد تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، من ویتنی، کروسکال والیس، آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین نمره کل کیفیت زندگی با سبک زندگی و ابعاد آن، همبستگی معنی داری وجود داشت (
p<0.001). از بین ابعاد سبک زندگی، «رشد معنوی» و «مدیریت استرس»، به ترتیب بیشترین همبستگی و «رفتار تغذیه ای» کمترین همبستگی را با کیفیت زندگی داشتند. بین نمره کل سبک زندگی با کیفیت زندگی و ابعاد آن نیز همبستگی معنی داری وجود داشت (p<0.001) و از بین ۱۰ بعد کیفیت زندگی، دو بعد «سلامت روانی» و «سلامت جسمی» به ترتیب بیشترین همبستگی و «پذیرش اجتماعی»، کمترین همبستگی را با سبک زندگی داشتند. همچنین بین تمام ابعاد سبک زندگی با ابعاد کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (p<0.05) و تنها همبستگی بین ۳ بعد «تغذیه» (p=0.174)، «روابط بین فردی یا حمایت اجتماعی» (p=0.860) و «فعالیت فیزیکی و ورزش» (p=0.071) از سبک زندگی با بعد «پذیرش اجتماعی» از کیفیت زندگی از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بین سبک زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و ابعاد آنها در نوجوانان، ارتباط معنی داری وجود دارد.