مقاله بررسی ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود (تحلیل خطی و لوجیت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود (تحلیل خطی و لوجیت)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموارسازی سود
مقاله اقلام تعهدی اختیاری
مقاله ساختار سرمایه
مقاله ساختار مالکیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده باغبانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بلوری امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود) استفاده شده که دوره برآورد پارامترهای مدل از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ است. دوره آزمون فرضیه ها نیز سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ را دربر می گیرد. جهت تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین (۲۰۰۶) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، ۶۰ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.