مقاله بررسی ارتباط سابقه و طول مدت شیردهی با ابتلا به سندرم متابولیک در آینده، در زنان ۵۰-۱۵ ساله شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سابقه و طول مدت شیردهی با ابتلا به سندرم متابولیک در آینده، در زنان ۵۰-۱۵ ساله شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیردهی
مقاله سندرم متابولیک
مقاله مطالعه قند و لیپید تهران
مقاله چاقی
مقاله مطالعه آینده نگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مومنان امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: بحری خمامی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم متابولیک اختلال شایعی در دنیای امروز است و عوارض متعددی را در پی دارد. مطالعات نتایج متناقضی را در رابطه با تاثیر شیردهی و طول مدت آن بر پیشگیری از سندرم متابولیک ارائه کرده اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط میان سابقه و طول مدت شیردهی با سندرم متابولیک در یک مطالعه آینده نگر مبتنی بر جمعیت است.
روش ها: از میان ۴۰۲۸ زن ۵۰-۱۵ ساله شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران که در آغاز مطالعه مبتلا به سندرم متابولیک نبودند، پرسشنامه اطلاعات مرتبط با شیردهی جهت ۹۲۵ زن که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. زنانی که به مدت ۶ ماه یا بیشتر سابقه شیردهی داشتند، به عنوان گروه مورد (۵۵۴ نفر) و زنانی که کمتر از ۶ ماه سابقه شیردهی داشتند، به عنوان گروه شاهد (۳۷۱ نفر) انتخاب شدند. میزان بروز سندرم متابولیک در یک پیگیری ۹ ساله، میان این دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: میزان بروز سندرم متابولیک در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه مورد بود (%۷۰٫۹ در مقابل %۶۲٫۲، ۰٫۰۰۶=P). داشتن سابقه مثبت شیردهی پس از تعدیل متغیرهای مداخله گر، صرف نظر از طول مدت آن، ارتباطی با میزان بروز این بیماری نداشت (۰٫۵=P) اما با افزایش مدت زمان شیردهی میزان بروز سندرم متابولیک به شکل وابسته به دوز کاهش می یافت (۰٫۰۵=P). سابقه مثبت شیردهی، کاهش فشار خون را به دنبال داشت (۰٫۰۵=P).
نتیجه گیری: شیردهی طولانی تر، نقش بازدارندگی قوی تری را در ابتلا به سندرم متابولیک ایفا می نماید؛ بنابراین آموزش و افزایش دانش همگانی، تسهیل شرایط و امکانات لازم برای تغذیه نوزادان با شیرمادر و تداوم طولانی مدت آن می تواند در کاهش ابتلا به سندرم متابولیک و عوارض آن در زنان موثر باشد.