مقاله بررسی ارتباط زایمان زودرس با میزان اضطراب، استرس و افسردگی حین بارداری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان دورود در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط زایمان زودرس با میزان اضطراب، استرس و افسردگی حین بارداری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان دورود در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله زایمان زودرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط رامش
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت مامک
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زایمان زودرس، یک حادثه جدی در دوران بارداری است، اما شیوع آن با توجه به جمعیت های مختلف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد در جوامع مختلف، متفاوت می باشد. اختلالات روانی مانند استرس، اضطراب و افسردگی با تحریکات هورمونی می تواند باعث افزایش زایمان زودرس شوند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط زایمان زودرس با درصد اضطراب، استرس و افسردگی حین بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه کوهورت آینده نگر در سال ۱۳۸۹ بر روی ۳۰۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان دورود انجام شد. در مطالعه حاضر وقوع زایمان زودرس در دو گروه مواجهه و غیر مواجهه با استرس، اضطراب و افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به صورت طبقه بندی شده انجام شد. با استفاده از ابزار اندازه گیری Dass21، نمره اضطراب، استرس و افسردگی زنان باردار تعیین و نمرات به ۵ دسته طبقه بندی شد. ابزار مطالعه شامل فرم انتخاب واحد پژوهش، مقیاس DASS21 و فرم مصاحبه مشخصات واحدهای پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون کای دو، شاخص خطر نسبی و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه از نظر وقوع زایمان زودرس تفاوت آماری معنی داری داشتند (
P<0.0001). خطر وقوع زایمان زودرس در کسانی که دارای اضطراب، استرس و افسردگی بودند، ۳٫۷۹۷ برابر افراد طبیعی بود (OR=3.797). عوامل موثر بر زایمان زودرس در گروه دارای اضطراب، استرس و افسردگی (P<0.0001) شامل تعداد دفعات شستشو لباس روزانه با دست (p=0.001)، تعداد دفعات پختن غذا روزانه (P<0.0001)، گروه سنی مادر (p=0.022)، طبقه اجتماعی اقتصادی (p=0.23) و تعداد بارداری (p=0.003) بود.
نتیجه گیری: وقوع زایمان زودرس در زنان بارداری که مواجهه با استرس، اضطراب و افسردگی دارند، بیشتر است.