مقاله بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های لرستان، گیلان و قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های لرستان، گیلان و قم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله اداره کل تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نیا حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: همتی نژاد مهرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی نژاد رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه رضایت شغلی و مولفه های آن با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان های گیلان، لرستان و قم است.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان های گیلان، لرستان و قم می باشد. تعداد کارکنان در این سه اداره کل ۱۶۵ نفر بود که از بین آنها ۱۴۲ نفر (۸۶ درصد) به پرسشنامه ها پاسخ دادند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی سلوکسی و دیورس (۱۹۷۸) با آلفاکرونباخ ۰٫۸۸، پرسشنامه اصلاح شده تعهد سازمانی (OCQ) می یر و آلن (۱۹۹۷) با آلفاکرونباخ ۰٫۸۹ و پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها، روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون ANOVA، آزمون تعقیبی شفه، آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنی داری (P£۰٫۰۵): نشان داد رضایت شغلی (P=0.001 و r=0.63) و مولفه های رضایت از ماهیت کار ( P=0.001و r=0.52)، رضایت از همکاران ( P=0.001و r=0.41)، رضایت از سرپرست ( P=0.001و r=0.47)، رضایت از حقوق ( P=0.001و r=0.29) و رضایت از ترفیع ( P=0.001و r=0.54) با تعهد سازمانی کارکنان تحت بررسی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. بین رضایت شغلی کارکنان تحت بررسی با توجه به استان محل خدمت و نوع مدرک تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. هیچ تفاوتی بین رضایت شغلی کارکنان تحت بررسی با توجه به جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، گروه سنی و سابقه خدمت آنان وجود ندارد. بین تعهد سازمانی کارکنان تحت بررسی با توجه به سطح تحصیلات و گروه سنی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. هیچ تفاوتی بین تعهد سازمانی کارکنان تحت بررسی با توجه به استان محل خدمت، جنسیت، وضعیت تاهل، نوع مدرک تحصیلی و سابقه خدمت آنان وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان برابر  r=0.63است که نشان دهنده رابطه مستقیم، نسبتا قوی و معنی دار بین این دو متغیر می باشد.