مقاله بررسی ارتباط دیابت بارداری با سطح سرمی ویتامین A که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۵۱ تا ۵۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط دیابت بارداری با سطح سرمی ویتامین A
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت آبستنی
مقاله ویتامینA.
مقاله آبستنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: تابش حامد
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی فرد زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افراد مبتلا به دیابت در معرض کمبود ریز مغذی ها و برخی ویتامین ها می باشند.برهمین اساس به نظر می رسد افراد مبتلا به دیابت بارداری نیز از گروه های در معرض خطر برای کمبود ویتامینA می باشند. پژوهش ها به نتایج متفاوتی در این زمینه دست یافتند. هدف این پژوهش بررسی سطح سرمی ویتامینAدر زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با زنان باردار سالم می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی بر روی ۴۱ زن باردار مبتلا به دیابت بارداری به عنوان گروه مورد و ۴۱ زن باردار سالم به عنوان گروه شاهد صورت گرفت.دو گروهاز نظر سن، سن بارداری و شاخص توده بدنی همسان سازی و از هر فرد cc5 خون وریدی تهیه و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی با عمل کرد بالا سطح رتینول سرم تعیین گردید.در نهایت داده ها از طریق آزمون آماری کای اسکوئر و تی تست مورد قضاوت قرار گرفتند.
یافته ها:میانگین غلظت سرمی رتینول در افراد مبتلا به دیابت بارداری ۰٫۱۹±۰٫۴۶ mg/dl و در گروه شاهد با بارداری سالم ۰٫۲۵±۰٫۵۹ mg/dl بود.
نتیجه گیری:سطح سرمی رتینول در زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری پایین تر بود. این کاهش احتمالا ناشی از کاهش ویتامین های آنتی اکسیدانی از قبیل ویتامینA در زنان مبتلا به دیابت بارداری می باشد.