مقاله بررسی ارتباط درد و ترس از درد با ناتوانی و متغیرهای وضعیتی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۰۶ تا ۱۰۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط درد و ترس از درد با ناتوانی و متغیرهای وضعیتی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمر درد مزمن غیر اختصاصی
مقاله ترس از درد
مقاله ثبات پوسچرال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی عبدالکریم
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترس از درد یکی از عوامل روانی مهم در ناتوانی و غیبت از کار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط ترس از درد با پارامترهای ثبات پوسچرال در بیماران کمردرد مزمن غیر اختصاصی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۵۱ بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بررسی شدند. شدت درد، ترس از درد و ناتوانی با پرسش نامه و پارامترهای ثبات پوسچر (مقدار، فرکانس و سرعت جابجایی مرکز فشار) با صفحه نیرو اندازه گیری شد. تحمل عضلات شکم و کمر به ترتیب با آزمون های sit up و surensen اندازه گیری شد. ارتباط شدت درد و ترس از درد با پارامترهای ثبات پوسچر با در نظر گرفتن اثر سن، شاخص توده بدنی، فعالیت فیزیکی، تحمل عضلات شکم و کمر و جنس با آزمون multivariate general linear modle تحلیل شد.
یافته ها: در حالت ایستادن روی یک پا، درد و ترس از درد (فیزیکی) با جابجایی و سرعت جابجایی مرکز فشار در هر دو صفحه قدامی خلفی و داخلی خارجی ارتباط معنی داری داشت (p<0.01). همچنین ترس از درد (فیزیکی) با شدت درد و تحمل عضلات کمر ارتباط معنی دار داشت (p<0.01). درد و ترس از درد با هیچ کدام از پارامترهای ثبات پوسچر در حالت ایستادن روی دو پا ارتباط معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: وجود ارتباط بین ترس از درد و شدت درد با جابجایی و سرعت جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا می تواند در به کارگیری استراتژی متفاوت و ساده تری در ارزیابی و درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن کمک کننده باشد که شامل توجه به وضعیت روحی روانی اجتماعی آن ها از جمله میزان ترس از درد آن ها باشد.